Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Bevestiging en afscheid ambtsdragers
Inleidend orgelspel: variaties Psalm 139
 
Mededelingen door de dienstdoende ouderling

1. VOORBEREIDING
Gemeente gaat staan 
Aanvangslied: Lied 513
Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving


2 Dauwe_oer de ierde, sinne fan boppen,
hearlike hôftún, rook fan alear.
Tank foar de beammen, blommen en fruchten,
al wa’t hjir omrint, moetet de Hear.

3 Dei fan myn libben, ljocht foar myn eagen,
ljocht dat al fonkele dêr’t Eden lei.    
Priizgje_yn ’e moarntiid God foar syn skepping,
priizgje bliermoedich syn nije dei.

Bemoediging en groet:
V.: Aan het begin van deze dienst spreken wij uit 
dat wij hier bij elkaar zijn
in de Naam van de levende God
die ons draagt door de diepte heen
en bij wie de bron van het leven is.
Groet:
V.:  De vrede van de HEER zij met jullie.
A.: Zijn vrede zij met je.Gemeente gaat zitten
Drempelgebed: als drempelgebed zingen we lied 833: frysk, ingelsk, fryskPsalm: Psalm 139 Sjonge: Psalm 139: 1 en 7

Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving


 
7 Jo dy’t fan iere tiden al
myn nieren joegen foarm en stal,
ik wit dat fan myn oerbegjin
ik diel fan al jo wurken bin:
yn memme skurte wûnder weve,
ha Jo my nei it deiljocht heve.
Lêze : Inkelde fersen út Psalm 139 út ‘Psalmen Vrij’ fan Huub Oosterhuis
Ik wit net wat yn my is,
en of ik wol alles sis; ik sis
sa goed mogelik de wurden 
dy’ t ik leard haw:
leafde,
ja, ik sil, ik wol, do,
wy, ik, minsken – mar hoefolle at echt is
yn dizze wurden, witsto dat?


Ik soe ien wurd sizze wolle,
ea, dat wier en echt is,
dat seit wa’t ik bin, dat it hâldt
en rjochtop stiet
as ien dy’t my oansjocht
en seit:
ik bin dyn suverste sels,
wês net bang.


Nea komt it oer myn lippen.
Mar do hast it al heard en ferstien.

Bisto dan djipper stilte
as myn eigen ferstomming,
bisto sa sûnder op dy sels út te wêzen 

yn my oanwêzich
datsto it stille stinnen yn my hearst
dat ik sels net hear?Hearsto my berne wurde,
de oar dy’t ik wêze wolle soe?Sjonge: Liet 139: 14
14 O God, trochgrûnje_en hifkje my
oft ik oan Jo myn wêzen wij,
oft ik net rin in heilleas paad
dat inkeld nei de dea ta laat.
Dan sil de wei dy’t Jo my riede
my nei jo ivichheid ta liede.

II. DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Lezing: Lucas 16: 1 - 8
Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte. 2De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven.” 3Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me. 4Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. 5Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn heer schuldig?” 6“Honderd vaten olijfolie,” antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.” 7Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u schuldig?” “Honderd balen graan,” luidde het antwoord. De rentmeester zei: “Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van.” 8En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht.

Lofprijzing: Gezang 339a

Verkondiging

Muziek

Zingen: Lied 361: 1, 2, 5, 6 en 7
Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving
2.Behoud het woord, de gaven,           6.De tijden slaan als golven
met wakkere zin;                                 over ons hoofd.
volhard uw taak te dragen                   Wie in Hem blijft geloven
en leef daarin!                                     wordt niet verdoofd.

5.Leer ons eenvoudig leven                  7.De koning nu der eeuwen,
niet afgeleid.                                       eeuwig de Heer,
Wie zich aan Hem wil geven                 heerlijk, onzienlijk, enig,
sta steeds bereid.                                zij kracht en eer!
III. DIENST VAN DE BEVESTIGING
Presintaasje fan oankommende amtsdragers
De foarsitter fan ‘e tsjerkerie/foargonger noeget de oankommende amtsdragers út om nei foaren ta te kommen.   Hja geane foar de foargonger oer stean.
Ôfskie fan ôfgeande amtsdragers
foarsitter fan ‘e tsjerkerie/foargonger
Fan guon fan ús amtsdragers 
is de amtstermyn om,
nammentlik fan Ytske Machiela-Bouma as jeugdâlderling  
en fan Jan Stienstra  as diaken.
Beide oant no ta ek lid fan de tjerkerie.
Fierder lizze Margriet van Oosten-Boersma en Gaatse van der Beek
harren funksje del as respektivelik 
lid fan it kolleezje fan diakenen en it kolleezje fan tsjerkerintmasters
 

De ôfgeande amtsdragers komme oerein.

Foargonger:
Ytske, Jan, Margriet en Gaatse,
wy litte jimme gean en sizze jimme tank
foar de oertsjûging, de ynset en de leafde
dêr’t jimme jim tsjinst yn de tsjerke fan Kristus mei folbrocht ha.
Wat bliuwt, is de bining mei it amt,
dêr’t alles wat jim yn betrouwen te witten jûn is
yn bewarre bliuwe sil, ek nei jim ôfskied.

      Tankgebed troch de foargonger
Hear ús God, wy tankje Jo 
foar de tawijing fan dyjingen
dy’t no harren amt dellizze.
Foar harren stânfêstens en trou
priizgje wy Jo, Boarne fan al it goede.
Befêstigje it wurk fan ús hannen,
ja, it wurk fan ús hannen, befêstigje dat.
Troch Kristus Jezus, ús Hear. 
A: Amen

Foarsitter fan ‘e  tsjerkeried/foargonger:
                  Gemeente, oan twa kear ta hat de tsjerkeried
jimme de nammen bekend makke
                  fan dyjingen dy’t befêstige wurde sille
yn it amt fan âlderling of diaken.
It binne as âlderling Leviena Kok-Boersma
as diaken Durk Wierstra.
Fierder Margriet Buursma-Berg as lid fan it pastoraal team
en Hannie de Vries as lid fan it kolleezje fan diakenen.
Net ien hat dêr beswier tsjin yntsjinne
Hja binne dus weardich,
om befêstige en ynstallearre te wurden,
ta de taak dêr’t de tsjerke fan Kristus har ta roppen hat.
Loovje wy de Hear.                                                          
Gemeente: Wy tankje God.
Ynlieding op befêstiging en ynstallaasje troch de foargonger
Sa’t  wy allegear  it leauwe ûntfongen hawwe troch oaren, sa is Kristus oant hjoed de dei yn syn gemeente oanwêzich troch de tsjinst fan minsken. Dêrom binne wy mei elkoar ferantwurdlik  foar de opbou fan de gemeente.
Binnen dy mienskiplike ferantwurdlikheid hawwe sommigen in spesjale taak:
As kategeet,  as diaken, as âlderling,  as lid fan kommisjes en wurkgroepen, as foargonger.
Âlderlingen binne mei de predikant mei ferantwurdlik foar de earetsjinst, de pastorale soarch, en de opbou fan de gemeente. Leden fan it pastorale team en omtinkers stypje de âlderlingen yn harren opdracht ta pastorale soarch.
Âlderlingen – tsjerkerintmasters drage soarch foar de stoflike belangen fan ‘e gemeente.
Diakens wurde roppen ta de tsjinst oan de tafel fan de Hear, en om de gemeente foar te gean yn ‘e tsjinst fan barmhertichheid en gerjochtichheid.  Mei it each dêrop ha sy ek de soarch foar it behear fan ‘e diakonale  jilden en fûnsen. 
Predikanten, âlderlingen, âlderlingen – tsjerkerintmasters en diakenen foarmje mei elkoar de tsjerkerie en wurde roppen lieding te jaan oan it libben fan de gemeente.

Gebed
Hear, ús God,
dy’t jo Soan stjoerd ha, 
Jezus Messias,
dy’t kaam om te tsjinjen
en minsken roppen hat,
om yn syn namme inoar by te stean en it paad te wizen.

Jo binne it, dy’t hjoed jo gemeente
tsjinners skinke
om noed fan har te stean, har te learen en te lieden 
en sa jo folk ta te rissen
ta goede wurden en wurken.
Derfoar wolle wy Jo namme tankje.
A.: Amen


Gelofte en befêstiging:
Leviena Kok-Boersma en Durk Wierstra,
mei ik jim freegje stean te gean.
Ûnthjitte jim om jim wurk te dwaan
by it ljocht fan ‘e Hillige Skrift,
en mei leafde foar de gemeente en foar eltsenien dy ‘t de Hear op jim paad bringe sil?
En ûnthjitte jim om jimme wurk te dwaan neffens de regels dy ‘t dêrfoar yn ús tsjerke jilde? En sille jimme stil hâlde alles wêr ‘t jimme by jimme wurk fertroulik mei yn ‘e kunde komme? 
Wat is dêrop jim antwurd?
Leviena Kok – Boersma Ja
Durk Wierstra Ja

Margriet Buursma-Berg en Hannie de Vries – Mossel
Mei ik no jim freegje stean te gean.
Unthjitte ek jim om jimme wurk te dwaan by it ljocht fan de Hillge Skrift,
mei leafde foar de gemeente en foar eltsenien dy ‘t de Hear op jim paad bringe sil
neffens de regels dy ‘t dêrfoar yn ús tsjerke jilde
en sille jimme stil hâlde alles wêr ‘t jimme by jimme wurk fertroulik mei yn ‘e kunde komme? 

Wat is dêrop jim antwurd?
Margriet Buursma-Berg  Ja

Hannie de Vries – Mossel  Ja

Befêstiging:
Meie jim jim wurk dwaan ta opbou fan ‘e gemeente,
en mei de Geast fan God jim ferljochtsje, ynspirearje, en bemoedigje.
Amen.


Wolkom troch de gemeente:
foargonger
Gemeente, 
dit binne jim nije âlderling en diaken en it nije lid fan fan it pastoraal team en it kolleezje fan diakens.
Wolle jimme har yn jim fermidden ûntfange
en har heechhâlde yn har amt en taak en har stypje yn harren wurk?
Ja, dat wolle wy fan herten.                       De gemeente bekrêftiget har ynstimming mei applaus.

Wurden troch de foarsitter fan de tsjerkerie

IV. DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
            

Voorbeden -  Stil gebed -  Onze Vader

Inzameling van de gaven

V. HEENZENDING EN ZEGEN

Slotlied: Lied 723
Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving


Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning. 


Zegen

Uitleidend orgelspel: Gebed om zegen
terug