Liturgie 29 mei 2022 Liturgie 29 mei 2022
Muziek voor de dienst:  “De Heer is God en niemand meer” ( Gez. 138 bundel 1938)  Liedbewerking van  Thijs de Voogd.

Voorbereiding
 • De gemeente gaat staan
 • Een welkomstwoord door de ouderling van dienst.
 • De aandachtskaarsen op tafel worden aangestoken. 
 • Ouderling van dienst geeft de predikant een handdruk.
 • Hierna neemt de voorganger de dienst over
 
 • De predikant geeft gelegenheid tot stil gebed
 • Psalm 27: 1 en 2  ‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here..’
 • Bemoediging en groet (hierna gaat de gemeente weer zitten)
 • Drempelgebed 

Inleiding tot de dienst
Gebed om Ontferming 
Lied 864: 1, 2 en 3  ‘Laat ons de Heer lofzingen’ 

Dienst van het Woord
 • Gebed om verlichting met de heilige Geest
 • Lezing: 1 Samuël 12: 19 t/m 24
 • Lied  310: 1, 2 en 5  ‘Eén is de Heer, de God der goden…’
 • Lezing: Johannes 14: 15 t/m 23
 • Lied  663  ‘Al heeft Hij ons verlaten’
 • Prediking
 • Lied  653:  1, 6 en 7 ‘U kennen, uit en tot U leven…’

Dienst van gebeden en gaven
 • Dankgebed en voorbeden 
 • Inzameling van de gaven

Zending en zegen
 • Slotlied:  838: 1 en 3 ‘O grote God die liefde zijt…’
 • Zegen 
 • De gemeente beantwoordt de zegen met 3x het gezongen ‘Amen’
   
Muziek na de dienst:  “Boven de starren daar zal het eens lichten”  , Koraalbewerking van Dub de Vries.

 
terug