Kerk en Organisatie Kerk en Organisatie

Sacramenten


Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of contactpersoon Pastoraal Team. 


Geboorte, overlijden en huwelijk
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, Pastoraal Team en scriba daarvan bericht geeft. Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
 

Organisatie


Bij ziekte
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan contactpersoon Pastoraal Team, W. Bouma (telefoon 06-12151289). Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit ook graag even doorgeven.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau. Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert. Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.


Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving. Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
terug