Liturgie zondag 14 april Liturgie zondag 14 april
Inleidend orgelspel over Psalm 66, Martin Mans
Zingen vóór de dienst: ELB 411 “Jezus leeft in eeuwigheid”
 
refrein 1
Jezus leeft in eeuwigheid
Zijn sjalom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Couplet 1
Straks als er een nieuwe dag begint
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor Zijn Troon gaan staan,
hef ik daar mijn loflied aan:
refrein 1
Couplet 2
Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan:
heffen wij dit loflied aan:

refrein 2 
Jezus komt in heerlijkheid
Zijn sjalom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Binnenkomst kerkenraad
Woord van welkom en Mededelingen
Aansteken van de Paaskaars
Zingen intochtspsalm: Psalm 66: 1, 3 Breek, aarde, uit in jubelzangen”
Stil GebedBemoediging en Groet 
Zingen: Klein Gloria NLB 195 “Ere zij de Vader en de Zoon”
Zingen: NLB 216 “Dit is een morgen als ooit de eerste”
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 65: 1, 2 en 3 “De stilte zingt U toe, o Here”
Gebed om de Verlichting met de Heilige Geest bij het openen van de Bijbel
Zingen: Psalm 66: 7 “De naam des Heren zij geprezen!”
Schriftlezing 1 Korinthe 15: 1 t/m 22  (NBV´21)
Zingen: ELB 137 “Omdat Hij leeft ben ik niet bang voor morgen” 2x

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg,
omdat ik weet: Hij heeft de toekomst
en het leven is het leven waard, omdat Hij leeft.


Preek 
Zingen: ELB 122: “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem”

1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans’ Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht.3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

4 Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid!

Dankzegging en Voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Collecte-aankondiging
Slotlied: ELB 270 “Ga nu heen in vrede”

1 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden samen met elkaar,
aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw kerk.
Wil u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

2 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Zegen, als antwoord daarop zingen we NLB 425 “Vervuld van uw zegen”
Uitleidende muziek Lied 608: 3 De dode zal leven!

 
terug