Kerk en Organisatie Kerk en Organisatie

Sacramenten


Doopbediening en Belijdenis
De bediening van de Heilige Doop of belijdenis doen, kan worden aangevraagd bij de predikant of pastoraal team.

Geboorte, overlijden en huwelijk en belijdenis 
Wil je je kind laten dopen, wil jezelf gedoopt worden? 
Heb je vragen over het dopen?

Wil je belijdenis doen?
Wil je trouwen in onze gemeente?
Je kunt het beste contact opnemen met de scriba (scriba@godeharduskerk.nl) of met de voorzitter van het pastoraal team ( pastoraalteam@godeharduskerk.nl ).
Dan maken we een afspraak voor een persoonlijk gesprek.


Bij Huwelijk, Geboorte of Overlijden stellen wij het erg op prijs dat u een kaart stuurt naar de Protestantse Gemeente Marrum-Westernijtsjerk,
Ringweg 22
9073 HG Marrum


Organisatie

Bij ziekte
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan contactpersoon Pastoraal Team of predikant. Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan de contactpersoon van het Pastoraal Team.

Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau. Gemeenteleden die verhuizen, worden automatisch overgeschreven naar de nieuwe woonplaats, kerkelijke gemeente. Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze kerkelijke gemeente. Dit geldt bij een permanente verhuizing, maar ook bij een (tijdelijke) verhuizing als student of wanneer u naar een verzorgingshuis verhuisd. Geef het tijdig door, als u graag lid wilt blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de Protestantse gemeente Marrum-Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het sturen van een brief of mail aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving. Hierop wordt via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure gestart.


 

 
terug