Gebruiksplan Kerk Gebruiksplan Kerk
Gebruiksplan Kerk ivm de coronamaatregelen

Gebruiksplan

 kerkgebouw


Gemeente: Marrum / Westernijtsjerk

Betreft gebouw: Kerkgebouw, Hegebuorren 17
Datum: 6 juli 2020


Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         van deze richtlijnen.

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.
1 inhoud


 
 1. doel en functie van dit gebruiksplan
  1. doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:
 • bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
 • bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
 • volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.
 
  1. functies van dit gebruiksplan
 1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
 2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
 3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;
 4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.
  1. Fasering

Tot 1 september geen kerkdiensten. Alleen uitzending via kerkomroep.nl of You tube.

Vanaf 1 september schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 55 personen (exclusief ‘medewerkers’) in het gebouw.
 
  1. algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:
 • anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
 • op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig  actualiseren.


 
 1. gebruik van het kerkgebouw
  1. meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag

Alleen ochtenddienst.
 
   1. aanvangstijden voor verschillende diensten

Aanvangstijd: 9.30 uur.
 
  1. gebruik kerkzalen
 
   1. plaatsing in de kerkzaal

De zaal heeft stoelen, welke verplaatsbaar zijn.
Er is een opstelling gecreëerd waar in 50 tot 55 gemeenteleden plaats kunnen nemen.

Er is een galerij. Deze is niet toegankelijk voor kerkgangers.

Opmerking: De galerij kan eventueel worden gebruikt voor het wachten van de dragers van ”de Laatste eer”.
 
   1. capaciteit in een anderhalvemeter-situatie

50 – 55 personen.
 
   1. zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit
 
Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per
1 september
kerkzaal kerkdiensten en gemeentevergaderingen
250 zitplaatsen / xx oppervlakte
50 / 55 zitplaatsen


 
consistorie

 
kerkenraad voor de dienst
vergaderzaal voor o.a. kerkenraad
predikant + ouderling + diaken + kerkrent-meester.
 Max. 4 personen 
 1. concrete uitwerking
  1. Gerelateerd aan het gebouw
 
   1. routing

Aanvullende opmerkingen m.b.t. stoelenplan
- voor wat betreft de dubbele stoelen . . . daar kan op het moment zelf door de  coördinator mee geschoven worden (i.v.m. echtparen)
- in de ouderlingenbank staan nu 4 zitplaatsen afgebeeld . . . daar kunnen bij voorkeur gezinnen met kinderen terecht.


* Bij binnenkomst kerk . . . handen ontsmetten  . . . zowel aan consistorie als garderobe zijde tafeltje met ontsmettingspompje.  Koster en/of BHV-er zien toe.

* Kerkgangers dienen naar plaats gedirigeerd te worden . . . geen eigen keuze van zitplaats . . . kerk dient vanaf podium richting hal gevuld te worden. (op deze manier voorkom je dat er veel voor en achter elkaar langs gelopen wordt). Het dirigeren kan mogelijk door een BHV-er.

* Gezinnen met kinderen bij voorkeur in de kerkenraadsbank, verder mogen kerkgangers uit eenzelfde huishouding naast elkaar zitten.

*Geen garderobe-gebruik.

* Na de dienst geschiedt de kerkverlating op aanwijzing van de BHV-er(s) . . . rij voor rij (vergelijkbaar met het dirigeren bij een lopend avondmaal)

- Een 'looproute' is lastig aan te geven omdat de mensen naar hun plaats worden begeleid en het verlaten van het kerkgebouw gebeurt volgens 'aanwijzing'.

 
   1. Gebruik van kerkplein en ontvangsthal

Via nog te bestellen borden en posters
 
   1. garderobe

* Geen garderobe-gebruik . . . jassen meenemen, kunnen (vanwege de ruimte wel naast of onder de stoel)
 
   1. parkeren
n.v.t.
 
   1. toiletgebruik

* Toiletgebruik is toegestaan . . . in beide toiletten dient er een zeepdispencer en handdoekautomaat met papieren handdoeken te worden geplaatst.
De toiletgebruiker dient zelf, na toiletgebruik, de toiletbril, drukknop, wastafelkraan en deurkruk te ontsmetten met de aanwezige ontsmettingsmiddelen. 
   1. reinigen en ventileren

* Tijdens de dienst dient het kerkgebouw geventileerd te worden middels het geopende luik in het dak gewelf, het geopende raam (boven) bij het orgel en het geopende raam boven de nooduitgang.
* Na alle bijeenkomsten worden alle stoelen (leuningen), banken, tafels, kranen en toiletten schoongemaakt, zowel in de kerk als consistorie.
  1. Gerelateerd aan de samenkomst
 
   1. Gebruik van de sacramenten

Avondmaal
Op een aantal van te voren vastgestelde momenten zal het heilig Avondmaal gevierd worden. Hiertoe heeft het moderamen van de synode van Protestantse Kerk in Nederland een aantal richtlijnen opgesteld.

Richtlijnen
Bij de viering van het heilig Avondmaal dient anderhalve meter afstand tot elkaar te worden gehouden. Het brood wordt niet aangereikt, maar ligt klaar op een schaal. Gemeenteleden kunnen daarvan zelf pakken. Het brood wordt met inachtneming van de hygiëne maatregelen van te voren door één persoon op de schaal gelegd.

De grote beker wordt enkel als symbool gebruikt. De wijn moet worden gedeeld in aparte bekertjes, die niet worden aangereikt, maar die mensen zelf pakken.
Het is ook mogelijk om het brood (of in dit geval misschien beter matzes) in de grote beker te dopen. 

(Zie: ‘Moderamen over Avondmaal vieren in corona-tijd’ op: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/moderamen-over-vieren-avondmaal-in-corona-tijd/ dd. 15-07-2020 en Kerkorde PKN, Art. IX en Ord. 7)

NB. Bovenstaande kan, wanneer de situatie in het land daar aanleiding voor geeft; het bestuur van de landelijke kerk of de plaatselijke kerkenraad anders beslist, op ieder moment worden bijgesteld en geldt alleen wanneer het coronavirus onder controle blijft.Doop

De heilige Doop zal bediend worden aan degenen die daarnaar verlangen of – op de wens van de ouders – aan kleine kinderen, na het indienen van een doopaanvraag bij de wijkouderling of de predikant. Voorafgaand aan de Doop vindt een doopgesprek plaats. Een onderdeel van dat gesprek is de praktische uitvoering van de heilige Doop in coronatijd.

Predikantschap als contactberoep
Het predikantschap wordt voor de bediening van dit sacrament aangemerkt als contactberoep. Dat betekent dat de predikant – in en na goed overleg met de doopouders of dopeling – in principe de heilige Doop zal bedienen. Wanneer er reden is om dit anders te doen wordt er – in overleg met doopouders of dopeling – naar een passende vorm gezocht.

Genodigden en gemeenteleden
Wanneer doopouders of dopeling graag gasten uitnodigen om bij de Doop aanwezig te zijn geldt dat dit dient te gebeuren in goed overleg met de koster en de predikant. Er is in de kerk een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Daarbij is de heilige Doop een initiatieritueel dat voltrokken dient te worden in het midden van de gemeente. Daarom is het belangrijk dat naast gasten ook (een vertegenwoordiging van) de gemeente aanwezig is. (Zie: Kerkorde PKN, Art. VIII)

Zingen
Zingen doen we ook in doopdiensten nog niet. In goed overleg kan er gebruik gemaakt worden van de beamer, overige geluidsapparatuur of voorzang. Mochten de doopouders of dopdeling vragen om de mogelijkheid uit te wijken naar een andere locatie (bijvoorbeeld buiten, zodat het zingen wel kan) dan moet dit verzoek in overweging genomen worden.

Bijzondere omstandigheden
Indien de kerkenraad van oordeel is dat bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de doop ook buiten een kerkdienst worden bediend, waarbij de kerkenraad vertegenwoordigd is en zo mogelijk andere leden van de gemeente aanwezig zijn. (Zie: Kerkorde PKN, 6-3-3)

 
   1. Zang en muziek

Voorzanger tot 1 september.
Daarna in afwachting van voorschriften RIVM
 
   1. Collecteren

* Collecteren dient te gebeuren bij het verlaten van de kerk  middels “schalen” in de hal.
 
   1. Koffiedrinken en ontmoeting

Geen koffiedrinken
 
   1. Kinderoppas en kinderwerk

Wordt nog nader bekeken.
 
  1. Uitnodigingsbeleid

N.V.T. : Aanmelden is niet meer nodig.

Maximaal 55 personen.
Zal tevens besproken worden met de bode van de begrafenis-vereniging
 
   1. Ouderen en kwetsbare mensen

Mensen die 70 jaar of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep vallen, beslissen zelf of zij aan de kerkdienst deelnemen. De kerk wijst op het advies van de overheid;
 
  1. taakomschrijvingen
 
   1. coördinatoren

BHV er: herkenbaar aan hesje of band om de arm
 
   1. kerkenraad, diaconie en voorganger

* Predikant, ouderling van dienst, diaken en kerkrentmeester.

* Consistoriegebed in de consistorie.

 
   1. Techniek

* Ontsmetten technische apparatuur door de medewerker techniek
* Ontsmetten overige goederen door de koster
   1. Muzikanten n.v.t.
 
  1. tijdschema
 
wanneer wat wie
  zaterdag  
avond Luik in gewelf geopend + ra(a)m(en) koster
  zondag  
zondag 9:00 deuren van het gebouw open
Ventileren
koster
  toiletten en deurklinken reinigen  
     
9:00u techniek aanwezig  
     
9:30u aanvang dienst  
10:45 afsluiting dienst  
  ventileren  
  reinigen:
- stoelen en tafels
- toiletten en deurklinken reinigen
 
  reinigen mengtafel, microfoons, laptop techniekteam
  zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven open koster
 
 1. besluitvorming en communicatie
  1. Besluitvorming

Dit gebruiksplan is goedgekeurd in de kerkenraadsvergadering van 6 juli 2020.
 
  1. Communicatie
* Alle gemeenteleden dienen middels een “extra bulletin/flyer” geïnformeerd te worden over de gang van zaken voor- tijdens-na de dienst.
- Hierin moet vermeld worden dat in de opgang naar de kerk . . . eventueel het even moet wachten bij de deur en na het verlaten van de kerk de onderlinge afstand van 1,5 meter aangehouden wordt.
- Ook dient aangegeven te worden dat als men moet niezen of hoesten dit in de ellenboog doet en dat men bij (ook lichte) verkoudheid thuis dient te blijven.
- Tevens publicatie op de website.
 
 1. overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk
  1. Overige bijeenkomsten en vergaderingen

Gebedsuur: mogelijk met ingang van heden en met inachtneming van regelgeving RIVM

Gospelgroep: geen oefenmogelijkheden.

Begrafenissen:
GEBRUIK KERK BIJ ROUWDIENST
Aanwezigen: 50 (kerk) en 10 (koor), -/-5 stoelen ivm looproute. Maximaal 55 zitplaatsen. Exclusief organist, koster, dominee
Binnenkomt
1. Praktisch:
-richtlijnen RIVM (poster)
–handpompjes alcohol op statafel + afvalbak
–toiletgebruik toegestaan (mits schoonmaak na afloop; er worden hygienesprays besteld en papieren doekjes)
Bezoekers ontsmetten handen
Geen garderobe-gebruik (jas meenemen + bij stoel in kerk)
2. Bode is aanspreekpunt in de hal
3. De koster en 1 a 2 vrijwilligers (rode hesjes) zijn aanwezig als aanspreekpunt en om de mensen te begeleiden naar hun zitplaats of routing evt. condeolance
Condeolance
1. Condoleance (schriftelijk): mag, mits steeds nieuwe pen wordt gebruikt (later pennen ontsmetten). Condoleanceregister kan ook bij ‘zij-uitgang’ worden getekend, om opstoppingen in hal te voorkomen
2. Persoonlijk condeolance. Op afstand. Gewenste looproute; hoofdingang in, zij-uitgang uit.
Opstelling stoelen
De opstelling stoelen in de kerk wordt gerespecteerd. Alleen vrijwilligers (rode hesjes) verplaatsen stoelen.
Gezinsleden (een huishouding) mogen direct naast elkaar zitten. Indien de genodigden al bekend zijn, kunnen stoelen/rij specifiek worden aangewezen voor een huishouding.
Liturgie wordt alvast op stoel gelegd.
Leden van de begrafenisvereniging (dragers) kunnen desgewenst in de consistorie plaatsnemen (max. 4 personen) of boven naast orgel.

Zang & techniek
Geen zang (in afwachting van nieuwe richtlijnen)
Optie: voorzanger, beamerpresentatie met gezongen liederen of luisteren naar orgelmuziek.
In overleg is het mogelijk een opname via de webcam te laten maken (AVG
 
  1. Bezoekwerk

Wordt tot 1 september 2020 terughoudend mee omgegaan.
Daarna afwachten berichtgeving RIVM / PKN.

                                       ==========
 
terug