Op zoek naar jou?

Op zoek naar jou?
We zijn momenteel een Kerkenraad met 12 leden, waarvan 3 vacatures. In de kerkenraad zitten ouderlingen, kerkrentmeesters, diakenen, scriba en voorzitter. Nieuwe kerkenraadsleden helpen we zoveel mogelijk op weg. Je mag meepraten en -beslissen over zaken die in de gemeente spelen.

We proberen hierin ook steeds elkaar's talenten te benutten. We helpen elkaar en onder God's leiding is niets onmogelijk. Denk jij met ons mee?
terug