Koffiemoment zondag 30 april

Koffiemoment zondag 30 april
Zondag 30 april is maandelijks koffiedrinken na de dienst. 
Locatie: Godeharduskerk. Fan herte wolkom!
terug