PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Kerkenraad Kerkenraad

De samenstelling van de Kerkenraad,

Regelmatig worden er vragen gesteld over hoe het zit met kerkenraadsleden, die na hun afscheid als kerkenraadslid, weer in de “diaken- of ouderlingenbank” zitten. De kerkenraad wil met onderstaand stukje daarover duidelijkheid geven.
Voorheen was iedere diaken, ouderling of kerkrentmeester lid van de kerkenraad. Zij waren dus allemaal ambtsdrager. Dit had tot gevolg dat de kerkenraad wel uit 20 man bestond. Voor de besluitvaardigheid was dat niet altijd goed. Daarom is enige jaren geleden besloten om hierin verandering te brengen. Besloten werd om een kerkenraad te formeren bestaande uit een aantal vertegenwoordigers van de diaconie, pastorale commissie en commissie van kerkrentmeesters.
Uit elk college worden 3 commissieleden benoemd en bevestigd tot kerkenraadslid. Deze gemeenteleden vormen samen de kerkenraad en zijn dus ambtsdragers.
De andere leden van de diaconie, pastorale commissie en kerkrentmeesters zijn geen lid van de kerkenraad en hoeven ook niet bevestigd te worden. Zij worden alleen benoemd, maar hebben net als ambtsdragers ook zwijgplicht.
De niet tot ambtsdrager bevestigde commissieleden worden echter wel ingeroosterd voor het collecteren of dienstdoende ouderling. Zou dat niet het geval zijn, dan zouden de ambtsdragers (bijna) iedere zondag dienst hebben. Dit werd als te belastend ervaren.
Na hun aftreden als kerkenraadslid blijven sommige gemeenteleden wel lid van de diaconie, college van kerkrentmeesters of pastorale commissie. Zij zijn dan dus geen kerkenraadslid meer, maar worden nog wel - als lid van de commissie - ingeroosterd voor het collecteren of als dienstdoende ouderling. Zo kan het dus gebeuren dat een gemeentelid waarvan is meegedeeld dat die afgetreden is als kerkenraadslid, toch weer in het “diaken- of ouderlingenbankje” zit.
Mocht bovenstaande toch nog aanleiding geven tot vragen, dan is de kerkenraad graag bereid die te beantwoorden.

De kerkenraad


 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.