Zomergroet Zomergroet
Fanút de tsjerkerie winskje wy elkenien in goeie simmer ta.
In soad sinneskyn, omtinken en Gods seine.
terug