Liturgie startzondag 18 september

Liturgie startzondag 18 september
Inleidend orgelspel: variaties Ps. 62

Welkom/mededelingen

Aansteken van de tafelkaarsen
Stil gebed
Zingen lied 62 vers 4 en 5

Bemoediging
V  onze hulp is in de Naam van de Heer
G  die hemel en aarde gemaakt heeft
V  die trouw houdt tot in eeuwigheid
    Die de verdrukte recht verschaft en de hongerige
    brood geeft
G  die niet loslaten zal het werk van zijn handen
Amen
Zingen lied 62 vers 6 en 7
Gemeente kan gaan zitten

Smeekgebed
Glorialied:  lied 150a vers 1, 2 en 3
Groet:
V  de Heer zij met u
G  met u zij de Heer

Gebed bij de opening van de Bijbel
Bijbellezing uit Jesaja 55:1-7
Zingen lied 382
Evangelie naar Johannes; Joh.7:37-46
Zingen lied 387 vers 1,2 en 4

Verkondiging
Orgelspel
Zingen lied 939

Moment met de kinderen
Afscheid

Dienst van de gebeden, samen beëindigen met “Onze Vader”, liedboek 229, tekst uit de Bijbel in gewone taal Mattheüs 6:9-13
Dienst van de gaven(collecte)
Zingen lied 1014 vers 1,3 en 5
Wegzending en zegenbede
Amen(3x)

Uitleidend orgelspel: lied 150a

 
terug