Liturgie 5 februari Liturgie 5 februari
Inleidend orgelspel over "Een toekomst vol van hoop", Martin Mans
Een welkomstwoord door de ouderling van dienst. 

De aandachtskaarsen op tafel worden aangestoken. 

De predikant geeft gelegenheid tot stil gebed
Psalm 27: 1 en 2  ‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here.’
Bemoediging en groet (hierna gaat de gemeente weer zitten)

Drempelgebed
Kindermoment
Gebed om Ontferming 
Lied 413 'Grote God, wij loven u' 

Dienst van het Woord
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing: Jesaja 43: 8 t/m 13

Lied  723  ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’
Lezing: Mattheüs 5: 13 t/m 16
Lied  538:  1, 2 en 4  ‘Een mens te zijn op aarde’ 

Prediking
Lied  838  ‘O grote God, die liefde zijt’

Dienst van gebeden en gaven
Dankgebed en voorbeden en ‘Onze Vader’
Inzameling van de gaven

Zending en zegen
Slotlied:  422  ‘Laat de woorden die we hoorden..’
Zegen
De gemeente beantwoordt de zegen met 3x het gezongen ‘Amen’
 
 
terug