Liturgie zondag 28 mei Liturgie zondag 28 mei
Orgelspel voor de dienst: Fantasie Ps 87, Martin Mans
De gemeente gaat staan

Een welkomstwoord  en het aansteken van de aandachtskaarsen
Gelegenheid tot persoonlijk stil gebed
 Zingen ELB 218 “Samen in de naam van Jezus”
 
1 Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
2 Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
 
3 Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer
’t Is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer!

- Bemoediging en groet 
Zingen Lied 672: 1 “Kom laat ons deze dag”  
- Brieflezing 1 Petrus 2 vers 1 t/m 10
Zingen Lied 672: 2 “O Geest der eeuwigheid” 
Dienst van het Woord
- Gebed om verlichting met de heilige Geest 
Zingen Gezang 476: 1, 3 “Eeuwig Woord, U willen wij bezingen”
 
1    Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
  God uit God en Licht uit Licht;
  Wijsheid, voor de aanvang aller dingen
  spelend voor Gods aangezicht;
  engel Gods uit Isrels oude dagen,
  Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,
  dienaar van Gods hoog bevel,
  kind der maagd, Immanuël!
 
3    Meester, Heer, uw graf kon U niet houden:
  heerlijk zijt Gij opgestaan.
  Die U als verrezene aanschouwden
  baden U verwonderd aan.
  Op de berg hebt Gij bevel gegeven,
  en van de aarde zegenend verheven
  zondt Gij op het Pinksterfeest
  als in storm en vuur uw Geest.

- Schriftlezing Zacharia 4 vers 1 t/m 14  
Zingen Gezang 416: 1, 2 “Gelukkig is het land…”
 
1 Gelukkig is het land,
dat God de Heer beschermt.
Als daar met moord en brand
de vijand rondom zwermt,
en dat men meent: hij zal
't schier overwinnen al,
dat dan, dat dan, dat dan
hij zelf komt tot den val.
2 Gedankt moet zijn de Heer,
de God, die eeuwig leeft,
dat Hij ons 't zijner eer
dees overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht
Des Heren al gewracht!
O Heer, o Heer, o Heer,
hoe groot is uwe macht!

- Preek
Lied Psalm 68: 3, 7 “O God, de wonderen die Gij deed”

Dienst van gebeden en gaven
- Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader
- Inzameling van de gaven
- Slotlied Zingen 675: “Geest van hierboven”
- Zegen 
De gemeente beantwoordt de zegen met 3x het gezongen ‘Amen’ 
Zingen Lied 425: “Vervuld van uw zegen”

Uitleidende muziek: Heer, ik hoor van rijke zegen


Na de dienst is er koffiedrinken in de Godehardus kerk.

Fan herte wolkom!https://www.godeharduskerk.nl/uploads/klant213/WhatsApp_Image_2022_02_26_at_21.39.00.jpeg


 
terug