Liturgie zondag 25 februari Liturgie zondag 25 februari
Muziek voor de dienst:  koraalbewerking   ps. 43 vers 3 van Martin Mans

Voorbereiding
De gemeente gaat staan                     
Een welkomstwoord wordt gesproken door de ouderling van dienst.
De aandachtskaarsen worden aangestoken. 


De ouderling van dienst geeft de predikant een handdruk.
Hierna neemt de voorganger de dienst over
De predikant geeft gelegenheid tot stil gebed

Zingen: Psalm 27: 1 en 3 ‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here.’
Bemoediging en groet 

Zingen: Psalm 25: 6 ‘Wie heeft lust de Heer te vrezen’
             (hierna gaat de gemeente weer zitten)

Drempelgebed

Inleiding tot de dienst
Aandacht voor de bloemschikking
Zingen: Liedboek 544 ‘Christus naar wie wij heten..’

Verootmoedigingsgebed
Brieflezing: 2 Petrus 1: 16 t/m 19

Dienst van het Woord
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing: 1 Koningen 19: 9 t/m 18

Zingen: Liedboek  894: 1, 2 en 3  
            
‘Wanneer ik zoek naar woorden..’ op de melodie van ps. 128

Lezing: Marcus 9: 2 t/m 10

Zingen: Liedboek 543: 1 en 2 ‘Gij zijt in glans verschenen…’
Overdenking
Orgelspel over lied 283

Zingen: Liedboek 713: 1, 2, 4 en 5 ‘Wij moeten Gode zingen’ 

Dienst van gebeden en gaven
  • Dankgebed, voorbeden en ‘Onze Vader’   
  • Inzameling van de gaven

Zending en zegen
Slotlied Liedboek 864: 1, 2 en 4 ‘Laat ons de Heer lofzingen’  
  • Zegen 
De gemeente beantwoordt de zegen met 3x het gezongen ‘Amen’

Muziek na de dienst: koraalbewerking ps. 108 vers 1 van Cor van Dijk.


 
terug