Liturgie zondag 24 september Liturgie zondag 24 september
Muziek voor de dienst: Variaties over lied 215 o.a. W. Bomhof
Woord van welkom door de ouderling van dienst

DIENST VAN VOORBEREIDING  gemeente gaat staan
Aanvangslied: Zingen: Lied 215: 1, 3, 4 en 7 
Bemoediging en  Groet

Drempelgebed   na dit gebed gaat de gemeente zitten
Zingen:  Lied / Psalm 146: 1 en 3   
Kyriegebed om ontferming voor de nood van de wereld
Zingen: Lied / Psalm 150 A: 2, 3 en 4 

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
Lezing uit het Oude Testament  Psalm 145: 8 t/m 14
Zingen: Lied 313: 1     

Lezing uit het Nieuwe Testament Mattheus 20: 1 t/m 16    
Zingen: Lied 991: 1, 2, 3 en 7
Verkondiging
Meditatief muziekmoment 

DIENST VAN AFSCHEID EN BEVESTIGING
Zingen: Lied 345: 1  
Afscheid van vertrekkende ambtsdragers en commissielid

Æde van der Beek, ouderling/kerkrentmeester  
Jannigje Elzenga-Regnerus, diaken
Reina van Dijk-Lont, lid van het pastoraal team

Voorzitter van de kerkenraad: Van enkele ambtsdragers en een commissielid is de ambtstermijn voorbij. Dat zijn: Æde van der Beek, als ouderling/kerkrentmeester en Jannigje Elzenga-Regnerus, als diaken en Reina van Dijk-Lont, als lid van het pastoraal team. Wij bedanken jullie voor alles wat jullie voor onze gemeente hebben gedaan.

Voorganger: Willen jullie gaan staan.
Æde, Jannigje en Reina, wij laten jullie nu gaan en zeggen jullie dank voor jullie inzet en liefde, waarmee jullie je taak in de kerk van onze Heer Jezus Christus hebben vervuld. 
Wat blijft is de binding met het ambt en met de belofte van geheimhouding, die jullie bij het begin hebben afgelegd. 
Alles wat in vertrouwen aan jullie is verteld zullen jullie ook altijd in geheimhouding bewaren. 
Jullie mogen gaan zitten.

Voorganger: Laten wij danken en bidden.

Voorzitter: Er worden vandaag ook twee nieuwe commissieleden benoemd:

Gerben Visbeek als kerkrentmeester
Fabiola Smits als projectleider van Samen Jong


Voorganger: Willen jullie gaan staan.
Willen jullie je taak uitvoeren vanuit het geloof in onze Heer Jezus Christus, waarbij de Bijbel het enige fundament van ons geloof is? 
Willen jullie je taak uitvoeren met liefde voor de gemeente en voor ieder, die de Heer op je weg brengt? 
Willen jullie je houden aan de orde, die in onze kerk geldig is?
Willen jullie geheim houden wat jullie wordt toevertrouwd?
Wat is daarop je antwoord: 
Gerben Visbeek?                
Fabiola Smits ?
Dat onze Heer jullie met kracht, wijsheid en liefde moge zegenen.

Voorganger: Gemeente, wilt u gaan staan en antwoorden op deze vraag:
Wilt u deze mensen aanvaarden en helpen bij hun taak in de gemeente?
Gemeente: Ja, dat willen wij van harte.

Zingen (staande): Lied 345: 2 en 3
Na dit lied gaan allen zitten.
Voorzitter krijgt het woord.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Zingen: Lied 422
Gebeden: Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
Collecte
Slotlied: Lied 425
Zegen – besloten met gezongen Amen

 
terug