Liturgie Biddag 8 maart Liturgie Biddag 8 maart
Muziek voor de dienst: “Het gebed des Heeren” van Leen Schippers

Welkom
Stil gebed
Intredelied(staande) lied 23c vers 1 en 2

Bemoediging
V  Onze hulp en verwachting is van de Heer
G  die hemel en aarde gemaakt heeft Die de bron van alle leven is
V  Dat al uw schepselen U loven o Heer  en uw getrouwen U prijzen
G  want U alleen bent trouw tot in eeuwigheid
V  een steun is de Heer voor wie is gevallen
G  wie gebukt gaat, richt Hij op
V  allen zien hoopvol naar U uit U geeft voedsel op de juiste tijd
G  gul is uw hand geopend U vervult het verlangen van alles wat leeft
Amen.

Lied 23c vers 3 en 4
Gemeente kan gaan zitten  

Gebed
Lied 823 vers 1 en 2
Groet
V  de Heer zij met u
G  met u zij de Heer

Gebed
1e Bijbellezing: Prediker 2:20-27
Lied 720 (melodie niet echt bekend, maar m.i. niet moeilijk)
Vers 1, 3, 4 en 5

2e lezing:
Evangelie naar Mattheüs 6:19-23

Lied 834 vers 1 en 2

Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Psalm/lied 145 vers 1, 3 en 5

Dienst van de gebeden
Dienst van de gaven
Collecte 1. Diaconie: Kerk in Actie - Werelddiaconaat
              2. Kerkelijke Arbeid 

Lied 718 vers 2, 3 en 4 (staande)
Wegzending en Zegenbede
Amen(3x)

Muziek na de dienst: “Neem mijn leven, laat het Heer” van Chr. Haalboom
 
terug