Liturgie zondag 10 december Liturgie zondag 10 december
Inleidend orgelspel: Passacaglia van F. Zwaving over lied 475:2 Voor ik als kind ter wereld kwam

Binnenkomst kerkenraad, voorganger, doopouders en dopeling Brecht Anniek

Welkom door ouderling van dienst Aansteken van de aandachtskaarsen We zingen:lied 105 vers 1 en 3
1        Looft God de Heer, en laat ons blijde zijn glorierijke naam belijden. Meld ieder volk en elk geslacht de wonderen die God volbracht. Gij die van harte zoekt de Heer, verblijdu, geef zijn naam de eer.
3        God, die aan ons zich openbaarde, regeert en oordeelt heel de aarde. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. ’t Verbond met Abraham zijn vrind bevestigt Hij van kind tot kind.
Stil gebed 

Bemoediging en groet


De tweede adventskaars wordt aangestoken 

We zingen: ‘My lighthouse’ (beamer)
 
Viering van de doop

Doop van Brecht Anniek Machiela 
Onderwijzing
Presentatie 
Doopgebed 
Belijdenis

Redmer vult de doopvont met water 

We zingen: Lied 348 vers 5
5        Het water wacht
en ’t kind ontvangt de zegen,
Gij spreekt het aan, het heeft een naam gekregen en niemand rukt het uit uw macht.

Toelichting bij de volgorde 
Doop en handoplegging 
Geloften

Verwelkoming

We zingen: Verbonden met vader en moeder 
Verbonden met vader en moeder, natuurlijk het meest met die twee.
Maar ook met de andere mensen, vier jij hier dit feest met ons mee.
 
refrein
Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest. Want jij bent gedoopt in de naam vande Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.

Je bent al een tijdje bij mensen, je naam is bij ons al vertrouwd. En dus ishet tijd om te vieren, dat God die je kent, van je houdt.
refrein

Je bent een begrip aan het worden; steeds meer mensen noemen je naam. Ook God begint jouw naam te roepen, en dus zijn wij hier nu tezaam.
refrein

Nu mag je gaan leven met mensen, verbonden in liefde en trouw.
Omdat zij vandaag bij dit dopen, Gods Naam legden naast die van jou.
refrein
 
Doopkaars wordt aangestoken aan de paaskaars en uitgereikt aan de doopouders
Woord namens het pastorale team: Lucie Borger-Hijma 
Gedicht, voorgedragen door Ytske Machiela-Bouma 

Gebed

Lezing: Johannes 1 vers 19 t/m 28 (Nieuwe Bijbelvertaling, 2021)

We zingen: Lied 1005 vers 1

Zoekend naar licht hier in het duister, zoeken wij U, waarheid enkracht. Maak ons uw volk, heilig, vol luister, schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister. Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Verkondiging
“Ook ik wist niet wie Hij was, maar ik kwam met water dopen opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden” (Johannes 1 vers 31)

We zingen: Lied 461
  1. Wij wachten op de koning die ons de vrede brengt, ontstekenonze lampen totdat Hij komt!
 
  1. Vier kaarsen zullen branden. Het licht groeit vlam voor vlam. Het houdt de nacht gevangen totdat Hij komt!
  2. Het vuur van onze vreugde, de gloed van ons gezang zal nietmeer kunnen doven totdat Hij komt!
  3. Wij wachten op de koning; zijn ster is al gezien. Vol vrede is de morgen wanneer Hij komt!
Gebeden

We zingen: Onze vader 
Lied 1006 (beamer)


Collecte

We zingen: Lied 416

 
  1. Hear, wês mei ús oant in oare kear, wol oant wersjen oer ús weitsje,
lit gjin kwea ús rigen reitsje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.
 
  1. Hear, wês mei ús oant in oare kear, wol ús mei jo wjukken hoedzje, stypje as de stoarmen woedzje. Hear, wês mei ús oant in oare kear.
 
  1. Hear, wês mei ús oant in oare kear, wol de wegen foar ús sljochtsje, ús net nei ús sûnden rjochtsje. Hear, wês mei ús oant in oare kear.
 
  1. Hear, wês mei ús oant in oare kear, as wy wurch en warleas binne, lit ús dan troch Jo oerwinne. Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Zegen

We zingen: Lied 425 Vervuld van Uw zegen
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, in Christus verbonden, tezamengezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven uw zegen te brengen die vruchtdragen zal.

Orgelspel na de dienst

Er is gelegenheid om de doopouders vóór in de kerk te feliciteren.

 
terug