Collecte 2 mei Diaconie: Landelijk Diaconaal Quotum Collecte 2 mei Diaconie: Landelijk Diaconaal Quotum
Het diaconaal quotum is enerzijds gebaseerd op aantal belijdende leden, anderzijds op inkomsten uit levend geld en onroerend goed. Om dit geld bijelkaar te krijgen wordt hiervoor dit jaar een aantal keer gecollecteerd.

De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk. Zoals diaconaal werk provinciaal, dienst in de samenleving en oecumene en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconale werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synode werk en juridische zaken.
terug