Zomergroet Zomergroet
Fanút de tsjerkerie en pastorale kommisje, winskje wy elkenien in goeie simmer ta.
In soad sinneskyn, omtinken en Gods seine.

Ikzelf sta aan je zijde. Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat.
Genesis 28:15
terug