Liturgie zondag 22 november Liturgie zondag 22 november
Voorbereiding

Muziek voor de dienst: 
orgelspel over ‘You raise me up’ en ‘De kracht van uw liefde’


Woorden van welkom

Aansteken van de kaarsen

We worden stil voor het aangezicht van God

Bemoediging en Groet


Gemeente kan gaan zitten

We luisteren naar het Aanvangslied: Lied 769 vers 1,2 en 3

1. Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

2. Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt Uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken,
dat Gij alles richten zult,
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.

3. Roep de doden tot getuigen
dat Gij van oudsher regeert,
roep hen die men dwong te zwijgen,
die de wereld heeft geweerd,
richt omhoog wat wist te buigen,
kroon wat aanzien heeft ontbeerd.

Smeekgebed

We luisteren naar het Glorialied: Lied 747 vers 1, 4 en 6

1  Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

4  Ook ons zal God verlossen
uit alle pijn en nood,
van 't woeden van de boze,
van 't vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen,
verdriet en bitterheid,
van alles wat wij dragen,
van 't lijden aan de tijd.

Gebed bij de opening van de Schriften

Eerste Bijbellezing: Psalm 97

We luisteren naar het lied ‘10.000  redenen tot dankbaarheid’

De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt, wat mij mag overkomen
Laat mij nog zingen als de avond valt

Refrein:
Loof de Heer o mijn ziel, o mijn ziel
Prijs nu zijn Heilige Naam
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel
Verheerlijk zijn Heilige Naam
Tweede lezing uit het evangelie naar Marcus; Marcus 13: 14-20; 24-29/31

We luisteren naar: Lied 462 vers 1 en 2
Tekstvak: 2. Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?
1. Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen,
levenslang gebroken zijn?


Overdenking

Orgelspel

We luisteren naar: Lied 462 vers 4 en 5


4. Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.5. Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is

Zal de zoon der mensen komen
Die de boom des levens is.


Dienst van gedachtenis


Op 25 januari 2020 is van ons heengegaan
Dirk Berg 
in de leeftijd van 80 jaarIn kearske foar de leafste
dy’t fan my hinne gie
Dat kearske docht my tinken
oan’e tiid dat hja noch by my wie.

In baarnend kearske foar dy oare
dyt God ek ta Him naam 
foar altyd by de Heilân
dy’t ienris wie it Offerlaam.

In kearske yn it Godshûs
foar it antlit fan ús Hear
ferbûn mei God en minsken
ferbûn mei dy iene Hear

It ljocht fan ’t lytse kearske
it sprekt fan ’t ivich Ljocht
it sprekt fan ivich libben
fan ivich heil en ivich rjocht.Op 3 juli 2020 is van ons heengegaan
Akke Hoekstra – van Dijk  
in de leeftijd van 96 jaar


As God foar ús is, wa sil dan tsjin ús wêze?
Hy sels hat syn eigen Soan net sparre,
Mar Him foar ús allegearre oerlevere.
Hoe sil Er ús mei Him dan net alles út genede jaan?
(Romeinen 8 :31b en 32)


We luisteren naar het lied ‘Er is een God die hoort’

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart
er is een God, er is een God.
Stort bij Hem uit, o mens toch uw hart,
er is een God die hoort.
Ga steeds tot Hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel ‘t hart wordt verstoord,
er is een God die hoort


Op 6 september 2020 is van ons heengegaan
Angela Catharina Wierstra-de Hooge 
in de leeftijd van 56 jaar


Je was een rots in de branding en koerste recht door zee.
Je trotseerde golf en stormen.
Alleen had je de wind niet mee.


Op 12 oktober 2012 is van ons heengegaan
Willem Berg

in de leeftijd van 74 jaar

Fertrou op Heit syn goede soargen en wit jo yn Him burgen.


We luisteren naar het lied 886 ‘Abba Vader’

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
 


Op 28 oktober 2020 is van ons heengegaan
Baukje Bouma-Visser

in de leeftijd van 84 jaar

As it libben klear is, wurdt de dea in freon.


Tot slot steken we een kaars aan voor allen die een overledene willen gedenken.

We luisteren naar: Lied 247, vers 1 en 4
Tekstvak: 4. Ik vrees geen kwaad, 
want bij mij is de Heer. 
Tranen en leed zijn 
nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is
de Heer nabij.
1.Blijf mij nabij, 
wanneer het duister daalt.

De nacht valt in,
waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, 
wees mij nabij.

Dienst van gebeden en gaven (collecte bij de uitgang)

We luisteren naar het Slotlied: De Heilige stad


Terwijl ‘k eens lag te slapen,
kreeg ik een schone droom.
Ik was in ’t oud Jeruzalem,
‘k stond aan de Tempelzoom.
Ik hoorde kind’ren zingen,
een lied vol blijde klank.
En ’t was als paarden engelen,
zich juichend aan hun zang.
En ’t was als paarden engelen,
zich juichend aan hun zang. 

Jeruzalem, Jeruzalem, zing uwe vorst ter eer,

’t hosanna in de hoge, ’t hosanna voor uw Heer.
Doch eensklaps werd het alles,
zo donker om mij heen.
Het kinderkoor verstomde
en de eng’lenschaar verdween.
Ik zag een kruis verrijzen,
toen werd het plots’ling nacht
en klonk van gindse heuveltop,
een stem, het is volbracht.
En klonk van gindse heuveltop,
een stem, het is volbracht.

Jeruzalem , Jeruzalem . 
Gij die uw Vorst veracht. 
Hosanna in de hoge, 
Hosanna ' t is volbracht


En weder zag ‘k een ander beeld,
doch nu vol heerlijkheid,
een stad die als een bruid versierd,
haar koning wachtend beidt.
‘k Zag straten van het zuiverst goud,
door d’ open paar’len poort,
miljoenen gingen uit en in,
geen wanklank werd gehoord.
Maar onder harp en cymbeltoon,
juicht mens en eng’lenstem,
tot eer van God en van het Lam,
in ’t nieuw Jeruzalem.
Tot eer van God en van het Lam,
in ’t nieuw Jeruzalem.
Tekstvak: Jeruzalem, Jeruzalem,
nu is voorbij uw strijd.
Hosanna in de hoge,
hosanna in eeuwigheid.
Hosanna in de hoge,
hosanna in eeuwigheid.


Wegzending en zegenbede
 
terug