Liturgie zondag 27 september Liturgie zondag 27 september
Muziek voor de dienst: Melodiebewerking van Ps. 25   van Peter Wildeman
Gemeente gaat staan
Welkom
Aansteken van de kaarsen
Stilgebed
Intredelied psalm 25/lied 25a vers 1
Bemoediging
V  onze hulp is in de Naam van de Heer
A  die hemel en aarde gemaakt heeft
V  die trouw houdt tot in eeuwigheid
    Die de verdrukte recht verschaft en de hongerige brood geeft
A  o Heer vergeef ons al wat wij misdeden en doe ons weer
    in vrede leven!
Amen.
Lied 25a vers 2
Gemeente kan gaan zitten
Smeekgebed
Glorialied  lied 150a
Groet:
V  de Heer zij met u

A  ook met u zij de Heer

Gebed bij de opening van de Bijbel
1e Bijbellezing: O.T. Ezechiël 18:1-4; 30-32
Lied 31 vers 1,8, 18 en 19
Evangelielezing naar Mattheus; Matth. 21:23-32
Lied 130 vers 2,3 en 4
Uitleg en Verkondiging
Orgelspel
Lied 990 vers 1,2,3 en 6

Dienst van de gebeden
Slotlied, gemeente gaatstaan
Lied 836 vers 1,2 en 4
Wegzending en zegenbede
Amen( 3x samen gezongen)
Collecte bij de uitgang

Muziek na de dienst: Melodiebewerking van ps . 32 van Cor van Dijk

 
terug