Liturgie zondag 25 oktober Liturgie zondag 25 oktober
Liturgie voor zondag 25 november 2020
De zesde zondag van de herfst

Muziek
Welkom en aansteken van de kaarsen

De gemeente gaat staan
Bemoediging en groet

Vg.       Onze hulp is in de Naam van God
Allen:   die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
Vg.       Die trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen:   en nooit loslaat wat zijn hand eens begonnen is.

Vg:       Genade en vrede, voor u, voor jou
            zo klinkt het woord van onze God.
            Door Jezus Christus onze Heer
            en door de heilige Geest.
Allen:   Amen!

De gemeente gaat zitten

Muziek: Op U alleen (Lied 939: 1 en 3)
Gebed
Schriftlezing: Habakuk 1: 1-11 

Vg:       Gelukkig ben je als je het Woord van God hoort en het bewaart in je hart.
Allen:   Lof zij Christus in eeuwigheid! Amen.

Lied bij de Schriftlezing: Ik sta voor U in leegte en gemis (Lied 942: 1 en 3)
Verkondiging
Muziek: Regeer in mij (Opwekking 569) (YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=6JAi_uKscyE)

Over al wat leeft bent U de hoogste Heer,
als de zon opkomt elke morgen weer.
Daarom vraag ik U, Heer van zee en land:
Neem ook mijn leven in uw hand.

Refrein
Regeer in mij met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is één ding dat ik U vraag:
O Heer, regeer in mij vandaag.

Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk,
als een spiegel zijn van wie U in mij bent.
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:
Heer, neem mijn leven in uw hand.

-3x Refrein-
Aandacht voor de collectes
Gebeden, besloten met het gezamenlijk gesproken Onze Vader
Slotlied: Wie zich door God alleen laat leiden (Lied 905: 1 en 4)
Zegen 

Vg:       Over onze harten, over onze huizen,
Allen:   vragen wij de zegen van God.
Vg:       Overal waar we gaan
Allen:   willen wij de vrede van God delen.
Vg:       In ons leven, in ons geloven,
Allen:   zoeken wij de liefde van God.
Vg:       Aan het begin van een nieuwe week,
Allen:   vertrouwen wij ons toe aan God,
            die ons ontvangt en thuisbrengt.
Vg:       De zegen van de Eeuwige is met u allen:
            De Eeuwige zegene u en hij behoedde u
            De Eeuwige doet haar aangezicht over u lichten
            De Eeuwige verheffe het aangezicht over u en geve u vrede       
Allen:   Amen.

Gezongen ‘Amen’
Muziek
terug