Liturgie zondag 1 november Liturgie zondag 1 november
Orde van dienst - liturgie zondag 1 november 2020

Voorganger: Annemarie Rodenburg, Tsjom (proponent PKN)
Organist:      Jan Bosselaar

Zanger:        Jan Struiksma
 
 • Orgelspel voor de dienst een bewerking van Cor van Dijk over ps. 49 vers 1
 • Gemeente gaat staan
 • Welkom en kaarsen aansteken door ouderling van dienst 
 • Stil gebed, bemoediging en groet 
 • Gemeente gaat zitten
   
 • Intochtslied: psalm 98:1&2 (solist)
 1. Zing een nieuw lied voor God de Here,
  want Hij bracht wonderen tot stand.
  Wij zien hem heerlijk triomferen
  met opgeheven rechterhand.
  Zing voor de Heer, Hij openbaarde
  bevrijdend heil en bindend recht
  voor alle volkeren op aarde.
  Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
   
 2. Ja Hij is ons getrouw gebleven,
  Hij heeft in goedertierenheid,
  naar de belofte eens gegeven,
  het huis van Israël bevrijd.
  Zijn volk is veilig in zijn handen.
  Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
  Zo werd tot in de verste landen
  het heil van onze God aanschouwd.
   
 • Korte inleiding op de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied Psalm 98: 3+4 (solist)
 1. Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heeren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.
 1. Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.
 
 • Gebed om verlichting met de heilige Geest
 • Lezing: Spreuken 9:118 NBV (door voorganger)
 • Lied op beamer: 848 Al wat een mens te kennen zoekt 

1. Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin:
het ligt verhuld in uw geheim
dat eind is en begin.

2. Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.

3. De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

4. Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.

5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.
 
 • Verkondiging 
 • Lied 837:13-4 (solist)
 1. Iedereen zoekt U, jong of oud,
  speurend langs allerlei wegen:
  kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd -
  Meester, waar kom ik U tegen?
  Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
  moe van onszelf en zonder kracht,
  dorstend naar liefde en zegen.
   
 2. Heer, als ons denken U ontkent,
  kan ons de leegte benauwen,
  als onze hand Uw schepping schendt,
  wilt U ons dan nog vertrouwen?
  Twijfel of hoogmoed, onverstand,
  neem ons, uw mensen, bij de hand.
  Laat ons uw schoonheid aanschouwen.
   
 3. Koning, uw rijk is zo nabij-
  open mijn ogen en oren!
  onrustig is mijn hart in mij,
  totdat het nieuw wordt geboren.
  Daarom zoekt U elk mensenkind.
  zoek, herder, mij, opdat ik vind
  en steeds meer bij U zal horen.
 
 • Dankgebed en voorbeden
 • Toelichting collecte
 • Slotlied: Lied 909: 1+3 (solist)
 
 1. Wat God doet, dat is welgedaan,
            zijn wil is wijs en heilig.
            ’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
 die hand geleidt mij veilig.
 In nood is mij
            zijn trouw nabij.
 Ja Hij, de Heer der Heren,
      blijft eeuwig wijs regeren.
 
 1. Wat God doet, dat is welgedaan,
 daar laat ik het bij blijven.
 Al moet ik door de engten gaan
            waar mij de dood zal drijven
 als God mij leidt
            kan ik de tijd
 van duisternis verdragen:
            ik zal zijn licht zien dagen.
 
 • Gemeente gaat staan (tot einde dienst)
 • Zending en Zegen 

Aansluitend op de zegen zingen (solist):

“Ga maar gerust”  (Melodie: Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser)

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind, waardoor je ademhaalt. 

(uit: Sytze de Vries, Het liefste lied van overzee, melodie: Be still my soul) 
 
 • Orgelspel bij het uitgaan   " Immortal,Invisible, God only wise"   van  J. Robert(Welsh Song)
 
terug