Liturgie zondag 24 januari Liturgie zondag 24 januari
Welkom
Aansteken van de kaarsen en stilgebed
Bemoediging              v. Onze hulp is de Naam van de Heer
                                   a. die hemel en aarde gemaakt heeft
                                   v. die niet laat varen het werk van zijn handen
                                   a. die trouw is tot in eeuwigheid.
                                   v. Amen.

Antifoon:                    Looft de Heer, alle gij volken
                                   prijst Hem alle gij natiën,
                                   want zijn goedertierenheid
                                   is machtig over ons,
                                   de trouw van de Heer
                                   is tot in eeuwigheid.
                                   (psalm 117,1 en 2)     

psalm van de zondag: 67

Groet                          v. De Heer zal bij u zijn!
                                   a. Zijn Geest zal bij u zijn!
Collecta                      v. Gij Heer, barmhartige God,
                                   wees niet verre van ons
                                   bij al wat ons naar lichaam en ziel bedreigt.
                                   Strek uw hand uit, zo bidden wij,
                                   en zegen ons te midden van alle gevaren.
                                   Door Jezus Christus, onze Heer.
                                   Amen.

Lezing Jesaja 25, 6-9
Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan: uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg
– de HEER heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! Hij was onze hoop: hij zou ons redden. Hij is de HEER, hij was onze hoop. Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’
(NBV 2004)

Uitleg

Lied 451: 1, 2 en 4


lezing  Romeinen 12, 9-21
De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Weest in onderlinge liefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here. Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in de noden der heiligen. Legt u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden. Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs. Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. 
Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. 
Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
(NBG, 1951)

Uitleg

Lied 318: 1 en 2


lezing Marcus 1, 14-20
En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea.
Hij verkondigt er Gods vreugdeboodschap: Het moment is in vervulling gegaan en het koningschap van God is nabij gekomen; keer om en vertrouw je toe aan dit vreugdebericht! In het voorbijgaan langs de zee van Galilea, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, terwijl zij rondom netten in de zee wierpen. Want zij waren vissers. En Jezus zei tot hen: Kom achter mij, ik zal maken dat jullie vissers van mensen worden. Direct líeten zij de netten de netten en volgden hem. En iets verderop zag hij Jacobus van Zebedeüs, en Johannes zijn broer, zij waren in het schip bezig hun netten te herstellen. Direct riep hij hen. En hun vader Zebedeus in het schip bij de dagloners achterlatend, gingen zij heen, hém achterna.
(vertaling van Leen de Ronde) 

Uitleg
Lied 318: 3 en 4

     - In memoriam Johannes Zoodsma
     - Het steentje en het lichtje worden naar de gedachtenistafel gebracht
     - Lied 913: 1Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Lied 1010
Zegenbede                  
 
terug