Liturgie zondag 13 december Liturgie zondag 13 december
Thema: Een nieuwe wereld!?

Muziek voor de dienst: Er is uit 's werelds duist're wolken (lied 482), F. Zwaving en Jan Zwart 
De gemeente gaat staan
Welkom door ouderling van dienst – aansteken van de kaarsen

Stil gebed – bemoediging – groet
Aansteken van adventskaarsen
Lied: Psalm 122:1+2
Korte inleiding op het thema van de dienst
Adventlied: Lied 452: 1+2
Tien Woorden (in eigentijdse taal)
Lied: Gaudete  - Anúna

 
 
Gaudete – Tekst en vertaling 
Refrein:

Gaudete, gaudete Christus est natus
   Verheugt u, verheugt u! Christus is geboren
Ex Maria virgine, gaudete
   uit Maria, de maagd, verheugt u!
Gaudete, gaudete Christus est natus
   Verheugt u, verheugt u, Christus is geboren
Ex Maria virgine, gaudete
   uit de maagd Maria, verheugt u!

Tempus adest gratiae
   De tijd van genade is gekomen
Hoc quod optabamus
   waarnaar wij verlangden.
Carmina laetitiae
   Liederen van vreugde
Devote redamus
   laat ons [die] eerbiedig offeren.
Refrein: Gaudete…

Deus homo factus est,
God is mens geworden
   Natura mirante
   terwijl de natuur zich verwondert.
Mundus renovatus est
   De wereld is vernieuwd
a Christo regnante
   door Christus die regeert.
Refrein: Gaudete…

Ezechielis porta
   De gesloten poort van Ezechiël
Clausa per transitur
   wordt doorgegaan.
Unde lux est orta
   Vanwaar het licht is opgegaan
Salus invenitur
   wordt het heil gevonden.
Refrein: Gaudete…

Ergo nostra cantio
   Laat ons daarom zingen
psallat iam in lustro
   liederen van vreugde
Benedicat domino
   de Heer prijzen;
salus regi nostro
   heil onze Koning!
Refrein: Gaudete…
 

Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Jesaja 65: 17-25
Lied 482:1
Prediking
Lied: De steppe zal bloeien – Trijntje Oosterhuis 


Bijlage 1: Songtekst De steppe zal bloeien – Trijntje Oosterhuis 

 
 
De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht.
De rotsen gaan open.
Het water zal stromen,
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken.
De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren.
Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed.
Die keren in stoeten.
Als beken vol water,
als beken vol toesnellend water,
schietend omlaag van de bergen.
Als lachen en juichen.
Die zaaiden in tranen,
die keren met lachen en juichen.

De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven!
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen!
Een hand zal ons wenken,
een stem zal ons roepen:
Ik open hemel en aarde en afgrond!
en wij zullen horen.
En wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.


Tekst : Huub Oosterhuis; Muziek: Antoine Oomen
Dankgebed en voorbeden 
Aandacht voor de collectes 

Slotlied (staande): Lied 425
Zegen met gezongen amen (3x) door cantor


Uitleidende muziek: Er is uit 's werelds duist're wolken, D. Sanderman

 
terug