Liturgie zondag 11 oktober Liturgie zondag 11 oktober
Muziek voor de dienst ps. 43 van Peter Eilander.

 Na welkomstwoord, aansteken van de kaarsen en stilte 
 gaan allen staanGROET
     Genade komt u toe en vrede
     van God onze Vader
     en van Jezus Christus de Heer.
     Amen.

BEMOEDIGING
     Onze hulp is in de Naam van de HEER,
     die hemel en aarde gemaakt heeft.

GEBED VAN TOENADERING: 
     …...............................................
     Door Jezus Christus onze Heer.
     Amen.   

AANVANGSLIED / KYRIE & GLORIA:
     'Wij komen hier ter ere van uw naam' (LB 274)

   Allen zitten
GEBED VAN DE ZONDAG
     De HEER zal bij u zijn.
     De HEER mag u bewaren.
     ….........................................................
     Vandaag en alle dagen van ons leven.
     Amen.

PROFETENLEZING: Jesaja 25,1-9 

ACCLAMATIE: LB 335

EPISTELLEZING: Filippenzen 3,17-21

EVANGELIELEZING: Matteüs 22,1-14

ACCLAMATIE: LB 339f

PREDIKING

LIED: 'Voor mensen die naamloos' (LB 647)

GEBEDEN
  VOORBEDEN
     Zo bidden wij dan:
     HEER onze God, hoor ons gebed.
  STIL GEBED
  GEBED VAN DE HEER:
     Onze Vader, ….... Amen.    

'BIJBELS FEESTMAAL' (Recept Bijbelse Dagkalender 2011)

   Allen staan
UITGANGSLIED: 'O alle gij dorstigen' (LB 382)

ZENDING EN ZEGEN
     De HEER zegent en Hij behoedt u,
     de HEER doet zijn aangezicht over u lichten 
     en is u genadig,
     de HEER verheft zijn aangezicht over u
     en geeft u vrede.
     Amen.

Muziek na de dienst ps. 116 van Harm Hoeve. 
terug