Liturgie Goede Vrijdag Liturgie Goede Vrijdag
Orgelmuziek: Koraal “O grosse Liebe” uit de Johannes Passion van J.S. Bach

Kort moment van stilte 
Welkom en gebed 
Sjonge: Lear my, o Hear, Jo lijen te betinken (Gesang 177: 1,5)

Lezen: Johannes 18: 1- 14  
Sjonge: Hy is de swiere wei gien (Liet 560: 1)
Lezen: Johannes 18: 15 – 27 
Sjonge: Ien man moat stjerre (Liet 587: 2)
Lezen: Johannes 18: 28 – 40 
Sjonge: Himelske kening (Liet 587: 3)
Lezen: Johannes 19: 1 – 16
Sjonge: O holle, slim skansearre (Liet 576a: 1)
Lezen: Johannes 19: 17 – 30

De Paaskaars wordt gedoofd
Moment van stilte

Sjonge: Dyn libben, wrâld, hoe wûnder (Liet 577)
Gebeden 
Lezen: Johannes 19: 31 – 42 
Sjonge: No sinkt it ljocht (Liet 590: 1,2,3)
Luthers avondgebed 

Orgelmuziek: Slotkoraal “Ruhet wohl” uit de Johannes Passion, J.S. Bach

 
terug