PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Liturgie commissie Liturgie commissie

De commissie heeft als doel de veelkleurigheid van de gemeente tot uitdrukking te brengen/ te laten uitkomen in de diverse onderdelen van een dienst en in de variatie van diensten. De commissie dient haar werk in goed overleg met de betrokkenen te doen. De commissie luistert goed naar haar stemmen uit de gemeente en heeft oog voor ontwikkelingen in kerk en maatschappij.

Taak
1. Bezinning op inhoud en vorm van alle erediensten, verdieping in liturgie.
2. Het voorbereiden van kerkenraadsbesluiten m.b.t. liturgie/eredienst, in goed overleg met betrokkenen en gemeente.
3. Voorstellen van liturgische vernieuwingen/aanpassingen naar de kerkenraad.
4. Zo nodig kontakt met werkgroepen voor deeltaken, bijvoorbeeld liturgische medewerkers, voorbereidingsgroepen, muzikanten, organisten, commissie kindernevendiensten.
5. Het zo nodig advies uitbrengen aan de kerkenraad.
6. De commissie kan zo nodig zelf meewerken aan de liturgische voorbereiding van een dienst en/of aan een preekvoorbereidingsgroep.
7. Alles gebeurt steeds in wisselwerking met de kerkenraad.

Samenstelling
De commissie bestaat uit gemeenteleden die zich in willen zetten voor de erediensten en zo mogelijk een organist. Zoveel mogelijk woont de predikant de vergaderingen van de commissie bij.

Praktische taken die de commissie uitvoert:
1. Voorbereiden vespers (of diensten voor meditatie en gebed)
2. Voorbereiden Paascyclus (Witte Donderdag; Goede Vrijdag; Paaswake)
3. Voorbereiden laatse zondag van het kerkelijk jaar (herdenken overleden gemeenteleden)
4. Verzorgen van de zangdiensten op 2e kerstdag en (2e paasdag)
5. Regelmatig vergaderen, meestal met predikant
6. Lijst muzikale medewerkers aan de eredienst opstellen (jaarlijks)
7. Praktische zaken: kaarsen regelen, antependia (passend bij kerkelijk jaar) regelen
8. Maandelijks een stukje in het kerkblad over de kleuren van het kerkelijk jaar en het lied van de week.


Marrum, maart 2011
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.