PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Pasen Pasen

Beste Dorpsgenoten en Gemeente,

PASEN WAT HEB JE ER AAN …………..
Op weg naar Pasen ………….
Lijdenstijd en veertigdagentijd wel eens over nagedacht ……………
Dan het Kruis ja, wat betekent dat eigenlijk een kruis is een kruis……………
Golgotha  Waar en hoe?.............
Stille week  Wat en hoe stille week ………..
Witte Donderdag?? Hoe zo witte donderdag………
Goede Vrijdag?? Elke dag is toch een goede dag….
Stille Zaterdag  Waarom stil………..
Paas-Zondag  Feest van het leven wel eens gerealiseerd ??..........
Pasen feest van het leven, Feest van de opstanding, Feest van verzoening, Feest door alles heen …
Feest van Geloof, Hoop en liefde ………….
Dit alles staat beschreven in de BIJBEL………..
Dan wil ik u iets vertellen over Vasten wat is Vasten, wat betekent Vasten voor u, of is het onzin………..
Vasten; Leeg zijn en vervuld worden …………..
Modern Vasten 40 dagen zonder afstandsbediening ….
Waarom zou je eigenlijk vasten? Er zijn heel veel redenen te bedenken, maar bij alle manieren van vasten gaat het erom dat je intensiever dan anders op zoek gaat naar bezinning, stilte of God? Je wilt bijvoorbeeld meer  nadenken over het leven waar je mee bezig bent, wat je bezield of misschien wil je meer bidden en bijbel lezen. Of misschien meer voor anderen betekenen ………..je naaste ………….Nog een reden om te gaan vasten is; omdat er teveel mensen zijn die in armoede leven. Wij hebben het goed hier in het rijke westen, tenminste? Vasten om solidair te zijn aan de armen. Vasten kan daarnaast ook een oefening zijn om `nee` te zeggen tegen jezelf.Dat is voor ons als westerse christenen best moeilijk, want we leven in rijkdom. Je hoeft alleen al onze supermarkt van de Coop binnen te lopen en je wordt geconfronteerd met heel veel luxe en heel veel keuze.`Nee` zeggen is niet populair, maar het hoort wel bij het volgen van Jezus. Vasten kan ook een oefening zijn om tot een andere levensstijl te komen, soberder, met minder verspilling. Moeilijke opgave om een vast levenspa-

troon te doorbreken, moeilijke opgave om niet meer voor een periode te ‘twitteren’, ‘hyves’ te gebruiken of om t.v. te kijken. Denk er over na dat is al voldoende, nadenken is bewust worden van je leven je levensovertuiging…..…………………………
40 dagen zonder……………….. waarom ?
Om mens te zijn ……………
Om niet te verkillen
ogen die je huisvesten
een hand op je hoofd………….
Om niet te verstenen……..
aandacht die je koestert…………
een hand op je hart…………..
Om mens te zijn………
zo prachtig als je bent……….. 
om niet te verdwalen……..
langzaam te vervluchtigen………
iemand die met je meegaat………
seizoen na seizoen………….
Iemand die je peilt en omsluit………
een mens die je medemens wil zijn………..
Zo samen Pasen tegemoet gaan als Dorpsgenoten en als Protestantse gemeente van Marrum-Westernijtsjerk is een voorrecht!
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.