PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
collectes diaconie december 2018 / januari 2019 collectes diaconie december 2018 / januari 2019
BESTEMMING DIACONIECOLLECTES DECEMBER 2018
Collecte 2 december Landelijk Diaconaal Quotum
De collecte voor deze zondag is bestemd voor het landelijk diaconaal quotum. Dit jaar moet onze diaconie een bedrag van ongeveer € 500,-- hieraan afdragen.
Het diaconaal quotum is enerzijds gebaseerd op aantallen belijdende leden, anderzijds op inkomsten uit levend geld en onroerend goed.
Om dit geld bij elkaar te krijgen zal er dit jaar een aantal keren voor gecollecteerd worden.
De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

Collecte 9 december St. de Schone Poort – Beautiful Gate.
Het doel wat Stichting Beautiful Gate voor ogen heeft is, om op praktische manier organisaties in Afrika, die zich bezig houden met het verbeteren van levensomstandigheden van kwetsbare kinderen en families, te ondersteunen.
Door het creëren van bewustwording, het geven van voorlichting en informatie, het aandragen van mogelijkheden, het mobiliseren van gebedssteun, financiële middelen en vrijwilligers hoopt Beautiful Gate bij te dragen aan het uitdrukking geven van Gods liefde en bewogenheid voor kinderen.

Collecte 23 december Kerk in Actie Kinderen in de Knel.
Licht voor vluchtelingenkinderen in Myanmar.
In het noordoosten van Myanmar zijn ruim vierduizend Kachin, een christelijke minderheid, op de vlucht geslagen. Hun dorpen zijn in brand gestoken en er zijn gevechten tussen het leger en christelijke rebellen. Daarmee komt hun aantal op 120.000 gevluchte Kachin. Duizenden vluchtelingen zitten klem in de jungle. Ze hebben geen medicijnen en voedsel. Veel van hen zijn gehandicapten, vrouwen en kinderen. Jongeren zien geen toekomst en grijpen naar drugs. Kerk in Actie wil deze kwetsbare groepen ondersteunen en hen een lichtpuntje geven in deze donkere situatie. Doet u mee?

Collecte 24 en 25 december Kerk in Actie Kinderen in de Knel.
Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon.
De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen. 

Collecte 30 december –Eigen Diaconie.
Om hulp te kunnen verlenen aan mensen in nood, zowel binnen ons eigen dorp of elders in de wereld, zijn wij afhankelijk van collecten en giften. Een aantal maal per jaar wordt er daarom gecollecteerd voor de eigen diaconie.

Collecte 31 december Diaconaal Platform Leeuwarden.
Het Diaconaal Platform geeft hulp aan mensen die tussen wal en schip hangen, die nergens recht op hebben en niet geholpen worden door de overheid. Deze mensen willen wel meewerken aan terugkeer, maar terugkeer is soms lastig omdat het land van herkomst niet wil meewerken. Deze mensen wordt door het Diaconaal Platform financiële ondersteuning aangeboden. Een soort bed, bad en brood.


BESTEMMING DIACONIECOLLECTES JANUARI 2019

Collecte 6 januari: Stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië.
Deze Stichting is opgericht in 1994 en verleent geestelijke en materiële hulp aan de hulpbehoevenden in Roemenië en verleent evangelisatieactiviteiten.
Stichting HCR en de mensen die daarbij betrokken zijn, werken vanuit een Christelijke overtuiging. Vóór de oprichting van de stichting bestonden er al een aantal individuele contacten met mensen uit Bacău. Door de informatie van deze mensen werd al snel duidelijk dat Roemenië behoefte had aan professionele en lange termijn projecten. Om efficiënt te kunnen werken werd de Roemeense stichting  Asociatia Betania opgericht. Al snel werd samenwerking met kerkverbanden en  andere instellingen een feit. Hierdoor werd het mogelijk om veel breder te opereren. Met het geld kunnen o.a. kinderen weer naar school en kunnen er nieuwe doktersposten worden gebouwd.

Collecte  13 januari – EIGEN DIACONIE.
Om hulp te kunnen verlenen aan mensen in nood, zowel binnen ons eigen dorp of elders in de wereld, zijn wij afhankelijk van collecten en giften. Een aantal maal per jaar wordt er daarom gecollecteerd voor de eigen diaconie.

Collecte 20 januari – Landelijk Diaconaal Quotum.
De collecte voor deze zondag is evenals die van 2 december bestemd voor het landelijk diaconaal quotum.
De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.
 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.