Dankdag: Voedselbank actie

Dankdag: Voedselbank actie
Tankliet

1. O Hear wy wol' Jo tankje foar wat der groeie mei,
foar gêrs en alle fruchten yn greiden en op bou,
de blommen yn de bermen en reiden yn' e feart,
foar rein en sinneskyn, sa set ús tankliet yn.

2. O Hear wy wol' Jo tankje foar sûnens en foar wurk,
foar eltse dei te iten en foar Jo kommend Ryk.
Jo struiden ús Jo jeften mei rynske hân wer ta,
dat wy it almar witte, wêrom wy tankdei ha.
terug