PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Beleidsplan

Beleidsplan

Het beleidsplan van de gemeente is op de gemeenteavond van 23 mei 2016 behandeldeld en aangenomen en vastgesteld door de kerkenraad op de kerkenraadsvergadering van 13 juli 2016.


 
 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Inhoud
1.      Een gemeente met visie.
2.      De gemeenschap.
2.1.       Eredienst.
2.2.       Geestelijke vorming.
a)      Pastoraat.
b)      Catechese.
c)      Jeugdwerk.
d)      Vorming en Toerusting.
e)      Gemeente zijn.
3.      Het bestuur.
3.1.       Het moderamen.
a)      Praeses en scriba.
3.2.       De kerkenraad.
3.3.       Commissies.
3.4.       Publiciteit en communicatie.
4.      Het beheer van de financiën.
4.1.       Het college van kerkrentmeesters.
4.2.       Financiën.
a)      Geldwerving.
b)      Financiën.
c)      Andere zaken.
5.      De diaconie.
Bijlage 1: plaatselijke regeling.
1.      Samenstelling van de kerkenraad.
2.      Verkiezingsprocedure ambtsdragers.
3.      De werkwijze van de kerkenraad.
3.1.       Algemene regels.
3.2.       Besluitvorming.
4.      Invulling van een predikantsvacature.
5.      De kerkdiensten.
6.      Vermogensrechtelijke aangelegenheden.
6.1.       Het college van kerkrentmeesters.
6.2.       Het college van diakenen.
6.3.       Begrotingen en jaarrekeningen.
7.      De bediening van de Heilige Doop.
8.      Het Heilig Avondmaal.
9.      Trouwdiensten.
10.         Rouwdiensten.
11.         Overige bepalingen.
 

 

1.     Een gemeente met visie

 
Sinds 30 augustus 2006 behoort onze gemeente tot de Protestantse Kerk in Nederland als Protestantse Gemeente Marrum/Westernijtsjerk.
                In artikel I van de kerkorde is de identiteit van de Protestantse Kerk beschreven. De kerk leeft uit Gods genade in Jezus Christus en belijdt de Heilige Schrift als enige bron en norm van de verkondiging (art. I-2;3)
 
Wij geloven in de blijvende kracht van het christelijk geloof. Niet neergang, maar geloof in de kracht van het Woord dient het leven van de kerk te bepalen. De gemeente is een gemeenschap rond het Woord, dat haar het heil in Jezus Christus openbaart. Zij is ontvanger van het Woord, maar niet om het voor zichzelf te houden. Daarom kan zij het niet laten om het Woord, dat haar is geschonken, door te vertellen. In verkondigen, vieren en voorleven ligt het leven van de gemeente. De gemeente is daarom missionair. Het Woord moet handen en voeten krijgen in het leven en de dienst van de gemeente en haar leden, niet alleen op zondag, maar ook door de week. De eredienst is het hart van heel het gemeenteleven, binnen en buiten de kerk.
 
De Protestantse Gemeente Marrum/Westernijtsjerk wil
-vanuit haar Protestantse geloofstraditie staan voor de levensveranderende boodschap van het Evangelie en hiervan getuigen.
-een gemeenschap zijn, waar Gods aanwezigheid wordt gevierd in de prediking, in liederen, gebeden en in doop en avondmaal.
-een gemeenschap zijn rondom de geopende Bijbel als het ware woord van God, waar mensen leren beseffen dat zij hun lijden, hun schuld, hun vragen en hun dankbaarheid in Gods handen mogen leggen.
-een plek zijn van bezinning en gebed, waar mensen kunnen ontdekken wie zij zelf zijn en Wie de HERE God is en Wie Hij voor hen wil zijn.
-een zorgzame gemeenschap zijn, die zich ontfermt over mensen in problemen.
-een gemeenschap zijn, waar mensen zich geborgen kunnen weten.
-een beweging van hoop en verwachting zijn, waarin mensen elkaar inspireren om samen op weg te gaan naar Gods gouden toekomst.
 
Samengevat komt dit neer op een gemeente die biddend, dienend, lerend, luisterend en liefhebbend duidelijk aanwezig is in de dorpsgemeenschap van Marrum-Westernijtsjerk.
 

2.  De gemeenschap

2.1.           Eredienst

 
Huis van ontmoeting
Uw huis in het dorp, thuis in de kern
Hart in het dorp, kloppend voor iedereen
Nooit vergeefs aangeklopt, deze deur altijd open . . .
U opent ons.
 
In de eredienst is de verkondiging van het Woord van God het brandpunt van de samenkomst van de gemeente. Dit Woord schijnt als licht in deze wereld en met haar gloed en warmte roept zij kerkgangers op en steunt en bemoedigt hen in hun christen‑zijn. Onder de verkondiging van het Woord verstaan we de Schriftlezing en de prediking. Natuurlijk dienen wij te bedenken, dat de gehele dienst in het krachtenveld van het Woord staat. Het Woord komt ook in de lofprijzing van een zingende en getuigende gemeente tot uitdrukking; het draagt het gebed van de gelovigen en intensiveert zich in de zegen en de zegengroet.
 
De ontmoeting in de eredienst draagt bij aan de gemeenschapsvorm. Ontmoeting versterkt en bevestigt relaties, het bindt-en verbindt ons en maakt onze gemeenschap hecht.
                De ontmoeting is een drie-eenheid: de ontmoeting met God, de ontmoeting met elkaar en met de wereld.
                De eredienst heeft als vorm van ontmoeting voor het geloof in God en het zoeken naar God een bijzondere plek in onze gemeenschap.
 

2.2.         Geestelijke vorming

a)      Pastoraat

 
Pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. De gemeente volbrengt haar pastorale taak aan de leden en anderen die deze zorg behoeven, opdat zij elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde (art. X-3). Dit komt in onze gemeente tot uitdrukking in huisbezoek, groot-huis-bezoek  en crisispastoraat.
                Het pastoraat is nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw.
                De pastorale zorg in onze gemeente ligt bij de predikant en de leden van de pastorale commissie, waarbij het ziekenhuisbezoek op de weg van de predikant ligt.
                De gemeente is in wijken opgedeeld, die bemand worden door de pastorale commissie met ondersteuning van contactdames/heren.
 

b)      Catechese

 
Om de jeugd in aanraking te brengen met het evangelie van Jezus Christus, vindt catechisatie plaats. De catechese, in de vorm van JPG (Jongeren Praat Groep), wordt verzorgd door de predikant. De jongeren ontvangen bij aanvang van het winterseizoen een uitnodiging om de JPG in hun leeftijdsgroep te volgen.
                Naar behoefte kan er, in overleg met de predikant,  belijdeniscatechisatie worden gevolgd.
 

c)      Jeugdwerk

 
Het jeugdwerk binnen onze gemeente wordt gecoördineerd vanuit de jeugdraad. Deze jeugdraad bestaat uit afgevaardigden vanuit alle geledingen van ons jeugdwerk, zoals de clubleiding, de kindernevendienst en de jeugddienstcommissie. De jeugdraad valt onder de verantwoording van de jeugdouderlingen.
 

d)      Vorming en Toerusting

 
Naast de zondagse eredienst is er ook ruimte voor de gemeenteleden elkaar te ontmoeten op verschillende kringen: Bijbelkringen, gesprekskringen (waaronder Alpha en Gemeente Groeigroepen).
 

e)      Gemeente zijn

 
In deze paragraaf worden een aantal aspecten van het gemeente zijn toegelicht, met name de gemeente‑avond en het koffiedrinken na de kerkdienst.
 
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de gemeente (zie art. VI-4; ord. 4-7). De kerkenraad dient steeds verantwoording af te leggen van haar beleid. Deze verantwoording kan o.a. plaatsvinden op de gemeente‑avonden (art. VI-5). De kerkenraad kan op deze avonden haar beleid toelichten en de gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld om vragen en/of opmerkingen te plaatsen. De gemeenteleden kunnen actief meedenken en nieuwe ideeën aandragen.
                Tweemaal per jaar wordt er een gemeente‑avond gehouden: één in het voorjaar en één in het najaar. De kerkenraad geeft er de voorkeur aan om op de voorjaars‑gemeenteavond zowel de financiële jaarrekeningen als de begrotingen te behandelen om in het najaar een meer thematische avond te hebben.
 
Ter bevordering van de saamhorigheid en het onderling contact worden gemeenteleden, zo mogelijk één maal per maand, uitgenodigd om samen na afloop van de kerkdienst een kop koffie te drinken.
 
Tevens organiseert de kerkenraad (een) Agapè-viering(en).
 

3.   Het bestuur

3.1.           Het moderamen

 
Het dagelijks bestuur van de gemeente wordt gevormd door het moderamen van de kerkenraad. Het moderamen bestaat tenminste uit de praeses, de scriba, een ouderling/ouderling-kerkrentmeester of diaken/kerkenraadslid en de predikant (ord. 4-8-2).
 
Het moderamen heeft als taak:
-Het voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen en het samenstellen van de agenda voor de vergadering.
-Het uitvoeren van de besluiten zoals deze door de kerkenraad in zijn vergaderingen worden genomen.
-In naam van en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad terugkerende of spoedeisende zaken afhandelen (ord. 4-8-3).
 

a)      Praeses en scriba

 
De vergaderingen van moderamen en kerkenraad worden geleid door de praeses.
 
De scriba heeft als taak het samenroepen van de vergaderingen van moderamen en kerkenraad. Tevens ontvangt de scriba de post en zorgt waar nodig voor verzending daarvan. Ook de notulering van de kerkenraadsvergaderingen is aan de scriba opgedragen.
 

3.2.         De kerkenraad

 
Het bestuur van onze gemeente ligt in handen van de kerkenraad.
                De kerkenraad wordt gevormd door tenminste twee ouderlingen, twee ouderling-kerkrentmeesters, drie diakenen, de predikant (ord. 4-6-3), de praeses en de scriba.
                De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan (ord. 4-7).
                De dagelijkse leiding van de kerkenraad berust bij het moderamen.
                Over belangrijke, ingrijpende zaken zal de gemeente worden gehoord (art VI-5).
 

3.3.         Commissies

 
Onze gemeente kent tevens een zendings- en evangelisatiecommissie, een liturgiecommissie en een orgelcommissie. Uiteraard zijn er daarnaast diverse werkgroepjes die regelmatige werkzaamheden verrichten, betrekking hebbende op het beheer van de gebouwen, de kosters, het verspreiden van informatie, het tellen van collectes, het bezoeken van gemeenteleden anders dan in pastorale zin, het verzorgen van de bloemen in de kerk, de taxidienst enz. Een volledige opsomming is te vinden in de “Godehardusinfo”.
 

3.4.         Publiciteit en communicatie

 
Communicatie binnen en buiten de gemeente is belangrijk. Om zo mededeling te doen van allerlei zaken binnen de gemeente en ook om de gemeenteleden op te roepen deel te nemen aan diverse activiteiten. Om hieraan gestalte te geven verschijnt er wekelijks een kerkbrief, maandelijks een kerkblad, is er het infobulletin in de vorm van de “Godehardusinfo”, is er een website en een facebookpagina waarop actuele berichtgeving wordt geplaatst.
 

4.  Het beheer van de financiën

4.1.           Het college van kerkrentmeesters

 
Het  college van kerkrentmeesters beheert  de bezittingen en behartigt  de stoffelijke belangen van de gemeente. Zij zorgt, binnen de kaders van de jaarlijkse begroting, voor voldoende financiële middelen om het gemeentewerk mogelijk te maken (ord. 11-2-7).
                Het beleid van de kerkrentmeesters is in de eerste plaats gericht op het faciliteren van kerkdiensten en pastoraat. Gestreefd wordt om iedere zondag een kerkdienst te organiseren.
                De Godeharduskerk, de Rank en de pastorie moeten in goede staat van onderhoud verkeren, passend bij de functie-eisen die daaraan gesteld zijn. De inventaris van de Godeharduskerk en de Rank  vallen onder de verantwoordelijkheid van het college.
                De Godeharduskerk is een Rijksmonument. Het onderhoudswerk valt voor een deel onder de Rijkssubsidie. Het Hillebrand orgel in de Godeharduskerk is ook een monument.
                De begraafplaatsen te Marrum en Westernijtsjerk vallen beide onder het beheer van het college.

 

4.2.         Financiën

De belangrijkste geldmiddelen komen uit de jaarlijkse actie kerkbalans, renteopbrengst uit kapitaal en de opbrengst van de verhuur van de landerijen.
 

a)      Geldwerving

-De jaarlijkse actie kerkbalans wordt door het college georganiseerd en samen met vrijwilligers uitgevoerd.
-De eindejaarscollecte wordt ieder jaar gehouden in december.
-Collectes in de kerkdiensten/deurcollectes vinden plaats volgens een van te voren opgesteld collecterooster.
 

b)      Financiën

 • Geldmiddelen zoveel mogelijk risico mijdend beleggen, als het geld nog niet binnen korte tijd gebruikt wordt. 
 • Zoveel mogelijk besparingen  realiseren.
 • De financiële verantwoording bijhouden en de jaarrekeningen en begrotingen van de kerk en de begraafplaatsen elk jaar toelichten op de te organiseren financiële gemeente avond. 
 • Controle van de jaarrekeningen door een accountantskantoor.   
 • Verhuur van de Godeharduskerk en de Rank.
 • Subsidie aanvragen.
 

c)      Andere zaken

Naast het hierboven genoemde is het college van kerkrentmeesters verantwoordelijk voor:
 
 • De penningmeester.
 • De koster/grafdelver staat op de loonlijst en valt onder de verantwoordelijkheid van het college.
 • Het plaatselijke LRP administratie systeem (Landelijke Registratiesysteem van de PKN)
 • Jaarlijks het reglement van de begraafplaatsen actualiseren; het grafregister bijhouden.
 • Het rentmeesterkantoor Van Eijsinga-Oostra behartigt namens het college de landerijen.
 • Het bijhouden van het archief.
 

5.   De diaconie

Diaconaat gaat om dienen en doen, in navolging van Jezus. Hij is voor ons de bron en het voorbeeld.
Het diaconaat omvat “het maatschappelijke werk” van de kerk. De diaconale taak van de kerk behoort tot het wezen van de kerk; een zaak die heel de gemeente raakt. Een belangrijke taak van de diakenen is dan ook de voortdurende oproep aan de leden van de gemeente tot dienstbaarheid en zelf daarin voor gaan.
 
De taak van het college van diakenen kan als volgt worden samengevat:
-kijken naar de nood in onze gemeente en in de wereld
-het verzorgen van het Heilig Avondmaal en het coördineren van eventueel thuisavondmaal
-het welkom voor nieuwe gemeenteleden uitvoeren
-het organiseren van activiteiten voor ouderen in de vorm van bijzondere maaltijden, pastoraalcafé en kerstmiddag
-het vaststellen van collectedoelen
-het beheer van de kerktelefoon
-het zitting hebben in de Zending & Evangelisatie commissie
-het beheer van de lopende diaconale rekeningen en de spaarrekeningen
-het vermelden van de omschrijving en de opbrengsten van de collecten in het kerkblad
-het bezoeken van werkverbandvergaderingen
-het ondersteunen van het werk van Kerk in Aktie
 
De diakenen vormen tezamen het college van diakenen. Het college van diakenen bestaat uit ten minste drie leden.  Het college van diakenen wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan (ord. 11-3-2). Van het college zijn minimaal 3 leden kerkenraadslid.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage I: Plaatselijke  regeling:                 1. Samenstelling van de kerkenraad
                                                                               2. Verkiezing van ambtsdragers
                                                                              3. Werkwijze van de kerkenraad
                                                                              4. Invulling predikantsvacature
                                                                              5. De kerkdiensten
                                                                              6. De vermogensrechtelijke aangelegenheden
                                                                              7. Bediening van de Heilige Doop
                                                                              8. Het Heilig Avondmaal
                                                                              9. Trouwdiensten
                                                                              10. Rouwdiensten
                                                                              11. Overige bepalingen
 
Aldus besproken op de gemeenteavond van de Protestantse Gemeente Marrum / Westernijtsjerk  d.d.23 mei 2016 en definitief vastgesteld door de kerkenraad op 13 juli 2016
 
 

                                                                                                                            
                                                                                                                                     
 
 
 
 
w.g. J. Faber-Visbeek                                                                         w.g. G. v.d. Woude
        Praeses                                                                                                 Scriba
 Bijlage 1: plaatselijke regeling

1.       Samenstelling van de kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: ouderlingen, kerkrentmeesters en  diakenen.
Uit deze geledingen worden een praeses en een scriba benoemd.
 
2.     Verkiezingsprocedure ambtsdragers
Allereerst wordt er door de kerkenraad gevraagd om aanbevelingen vanuit de gemeente:
 
-De oproep aan de gemeenteleden namen in te leveren die zij geschikt achten voor het ambt van ouderling/ambtsdrager, diaken/ambtsdrager en kerkrentmeester/ambtsdrager zal tijdig bekend worden gemaakt.
-Alle gemeenteleden zijn gerechtigd tot het doen van een voordracht.
-Alleen belijdende leden kunnen worden benoemd en bevestigd tot ambtsdrager (art V-5).
Doopleden kunnen eerst voor verkiezing in aanmerking komen, nadat de kerkenraad zich er van vergewist heeft, met inachtneming van ord. 9-4-1 en 2 (voorbereiding door middel van belijdeniscatechese/gesprek(ken) met predikant en kerkenraad) en ord. 9-5-4 (beantwoording van een daartoe strekkende vraag voorafgaand aan hun bevestiging tot ambtsdrager in de betreffende kerkdienst), dat zij onder de belijdende leden kunnen worden opgenomen.
-De voordrachten dienen binnen 2 weken na de eerste oproep hiertoe, ondertekend ingeleverd te worden bij de scriba en mogen maximaal tweemaal zoveel namen bevatten als er vacatures zijn voor een bepaald ambt.
 
Hierna volgt de kandidaatstelling.
-De scriba verzamelt de ingeleverde formulieren en telt de namen per ambt. Hier wordt een lijst van gemaakt.
-In een kerkenraadsvergadering wordt de lijst bekeken, kort besproken, en – mits bijzondere omstandigheden – aanvaard als uitgangspunt voor de zoektocht naar nieuwe kerkenraadsleden (Bijzondere omstandigheden kunnen bijvoorbeeld familiebanden zijn).
-De kerkenraad behoudt zich het recht voor om soepel met de lijst om te gaan. Wanneer bijvoorbeeld een gemeentelid door verschillende gemeenteleden vaak wordt genoemd, maar verdeeld over diverse ambten, kunnen deze stemmen worden opgeteld.
 
Vervolgens de benoeming en bevestiging:
-De kandidaten worden zo spoedig mogelijk persoonlijk bezocht.
-Nadat zij hun benoeming hebben aanvaard, zullen de namen van de kandidaten worden gepubliceerd op de kerkbrief.
-Wanneer binnen één week, na publicatie op de kerkbrief, geen wettige bezwaren worden ingediend of de kerkenraad de ingebrachte bezwaren niet voldoende gegrond acht, vindt de bevestiging plaats.
 
Niet-ambtsdrager/commissieleden:
-De pastorale commissie, het college van Diakenen en het college van Kerkrentmeesters kent naast kerkenraadsleden ook niet-ambtsdrager/commissieleden. Deze commissieleden worden niet middels een verkiezing door de gemeente aangesteld maar door de betreffende commissie zelf, na voordacht aan- en met toestemming van de kerkenraad, benaderd om zitting te nemen in betreffende commissie of college. De niet-ambtsdrager/commissieleden worden wel geacht mee te draaien in het dienstenrooster.
 
 
 
3.     De werkwijze van de kerkenraad
3.1.                       Algemene regels
-De kerkenraad vergadert in de regel zeven maal per jaar.
-De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste zeven dagen van tevoren  bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen.
-Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld.
-In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de kerkenraad de gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort, belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de gemeenteleden, die wordt aangekondigd in het kerkblad / kerkbrief, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan. In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen.
-Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente.
-De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de diverse commissies.
 
3.2.                     Besluitvorming
-In alle kerkelijke lichamen, te weten: de ambtelijke vergaderingen en alle andere organen en colleges die in de kerkorde worden genoemd en alle vaste en tijdelijke commissies die door de kerkelijke organen en colleges zijn ingesteld, worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk unaniem genomen. Blijkt de unanimiteit niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.
-Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel verworpen.
-Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
-Er kunnen geen besluiten worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden van het kerkelijk lichaam ter vergadering aanwezig is. Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering die ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is.
 
4.     Invulling van een predikantsvacature
De invulling van een ontstane predikantsvacature dient te geschieden conform de “Richtlijnen voor vervulling van een predikantsvacature, volgens de kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.”
                Echter, zolang de PG. Marrum/Westernijtsjerk 200 of meer stemgerechtigde leden heeft, kan de verkiezing van een kandidaat geschieden door de kerkenraad  (met medewerking en goedvinden van het breed moderamen van de classicale vergadering) (ord. 3-4-7).
 
5.     De kerkdiensten
De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad vastgesteld rooster gehouden in de Godeharduskerk.
 
6.    Vermogensrechtelijke aangelegenheden
6.1.                      Het college van kerkrentmeesters
-De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van 10.000 euro per betaling.
-Voor betalingen boven dit bedrag zijn de voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd.
-Bij afwezigheid van de penningmeester wordt een plaatsvervanger aangewezen.
 
6.2.                    Het college van diakenen
-De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van 10.000 euro per betaling.
-Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd.
-Bij afwezigheid van de penningmeester wordt een plaatsvervanger aangewezen.
 
6.3.                     Begrotingen en jaarrekeningen
-Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening zijn deze volledige stukken bij de scriba vanaf een week voor de gemeentevergadering, die tijdig in het kerkblad wordt aangekondigd met vermelding van plaats en tijd, te verkrijgen door de gemeenteleden.
-Reacties kunnen tot drie dagen voor de gemeentevergadering worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad of ter vergadering worden gegeven.
 
7.     De bediening van de Heilige Doop
De doop is een geschenk van God. Dat geschenk kunnen we onze kinderen niet onthouden (ord. 6-1). Het dopen gebeurt op grond van het geloof. In de doopvragen wordt ook naar dit geloof gevraagd.
De kerkenraad voert een gesprek over de betekenis van de doop; in de regel in de persoon van de predikant en een lid van de pastorale commissie (ord. 6-2-2).
Onderwerpen die tijdens de doopgesprekken aan de orde komen zijn:
-  het verlangen van de doopouders voor de doop van hun kind
-  de betekenis van de doop voor dopeling en doopouders
-  de bij de doop beloofde christelijke opvoeding van hun kind
 
 
8.     Het Heilig Avondmaal
Vijf keer per jaar is er de viering van het Heilig Avondmaal.
De deelname aan het Heilig Avondmaal staat open voor alle gemeenteleden, kinderen en gasten.
 
9.    Trouwdiensten
De inzegening van een huwelijk  tussen man en vrouw en van andere levensverbintenissen dan tussen man en vrouw, als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht, geschiedt in een eredienst (ord. 5-3-1 en ord. 5-4-1).
                Het verzoek om inzegening van een huwelijk dient ten minste zes weken van te voren te worden ingediend bij de kerkenraad. Voorafgaande aan de kerkelijke huwelijksinzegening vindt door de predikant met het aanstaande echtpaar minstens een gesprek plaats.
                In de trouwdienst wordt namens de gemeente door de (wijk)ouderling een trouwbijbel aan het echtpaar uitgereikt (ord. 5-3-6). De (wijk)ouderling geeft hierbij enkele woorden ter onderwijzing en bemoediging mee.
 
10. Rouwdiensten
Als christenen weten wij dat de dood het einde niet is. Omdat Jezus opgestaan is uit het graf, verwachten wij de opstanding van de doden en een eeuwig leven. Voorafgaande aan een begrafenis kan een rouwdienst worden gehouden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
                De rouwdienst wordt met de nabestaanden voorbereid. Behalve de voorganger zijn er tijdens de dienst ambtsdragers cq. commissieleden aanwezig. De ouderling spreekt voorafgaande aan de dienst een gebed uit. De inhoud van de dienst is erop gericht om alle aanwezigen de troost van het evangelie mee te geven.
 
11.    Overige bepalingen
In gevallen waarin noch de kerkorde met ordinanties, noch deze plaatselijke regeling voorziet, beslist de kerkenraad.
 
Deze plaatselijke regeling is besproken op de gemeenteavond van de protestantse gemeente Marrum / Westernijtsjerk van 23 mei 2016 en definitief vastgesteld door de kerkenraad  op
13 juli 2016 en is vanaf deze datum geldig.

 
                                                                                                                            
                                                                                                                                

 
 
 
w.g. J. Faber-Visbeek                                    w.g. G. v.d. Woude
        Praeses                                                     Scriba                                                            

 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.