PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Algemene informatie Algemene informatie
Postadres:          Ringweg 22, 9073 HG Marrum
Website:             www.godeharduskerk.nl
Predikant:           ds. M.W. Mazereeuw, Pantsjewier 43, tel. 419059, ma t/m do
Emailadres:        
Praeses:             Dhr. Æ. v.d. Beek, Kerkpad 1, tel. 411979
Scriba:                Dhr. A. v. Dijk, Pantsjewier 40, tel. 412459
Emailadres:         
Kerkelijk bureau:  Mw. A. Akkerman-Hansma,
(ledenadministratie)       Hearrewei 16, tel. 412530
 Emailadres:
Penningmeester:   Dhr. C. Boersma, Kopkewier 15, tel.nr. 06-13374895 (na 18.00 uur). Emailadres:
Koster en verhuur kerk:  Dhr. G. Dijkstra, Pongastrjitte 8, tel. 411984, mobiel: 06-25248933
Telef. Godeharduskerk: 412869
Reserveren “De Rank”:   Mw. M. Korenblik, Kopkewier 18, tel. 411579,
mobiel: 06-30086594
Tel. “De Rank”: 411232
Kerktelefoon enbandrecorder:   Dhr. K. Greydanus, Kerkpad 4, tel. 411324
Collectebonnen:  Kunnen uitsluitend gekocht worden bij dhr. G. van der Beek, A. van Dijkstrjitte 3, tel. 411499, na telefonische afspraak.
Orgelcommissie: Secr. dhr. W. Postma, Lage Herenweg 10, tel. 411856
 
Voor algemene informatie kunt u terecht bij de praeses
Het abonnementsgeld van het kerkblad voor niet-gemeenteleden bedraagt€ 15,- per jaar en dient overgemaakt te worden op rekeningnummer
NL35 RABO 0395 4469 88 t.n.v. Protestantse gemeente Marrum / Westernijtsjerk
 
Rekeningnummers:         
Prot. gemeente Marrum/Westernijtsjerk:  NL09 RABO 0340 8003 72  
Prot. gemeente Marrum/Westernijtsjerk:    NL35 RABO 0395 4469 88      
Zending en Evangelisatie: NL21 RABO 0340 8016 11
Diaconie (kerktelefoon):   NL89 RABO 0340 8027 15         
Orgelfonds: NL27 RABO 0340 8567 93

 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.