ma 25 november 2019

Thema - gemeenteavond

Tijdstip: 
 19.45 uur


Protestantse Gemeente    Marrum/Westernijtsjerk

    
Beste gemeenteleden,

Graag nodigen wij u uit voor de thema-gemeenteavond, welke wordt gehouden op
 

maandag 25 november 2019

 

Plaats:            de Rank

Aanvang:       19.45 uur


De agenda voor deze avond is als volgt:
  1. Opening.
       2. Notulen van de financiële gemeenteavond van 27 mei 2019.
  1. Mededelingen voorzitter.    

4.  Rondvraag.

                  PAUZE
Na de pauze wordt er een lezing gehouden door medewerkers van Stichting Present Noordoost Friesland.
Yn ús mienskip fan tsjerken en doarpen groeit it ferlangen om yn de eigen omjouwing tsjinjend oanwêzich te wêzen. Om it leauwen hannen en fuotten te jaan. Kristus folgje is ek syn hannen en syn fuotten wêze wolle yn it eigen doarp en ús eigen omjouwing, foar minsken dy't help nedich hawwe. It is prachtich dat yn in protte doarpen al initiativen naam wurde, lyk as de doarpsomtinkers. Dochs falle der ek noch gatten yn de help, wêr't net ien yn springt. 
'Present Noordoost Friesland' wol, ûnder oaren tsjerken, helpe hoe je letterlik hannen en fuotten jouwe oan dizze foarm fan neistenleafde. Stichting Present Noordoost Friesland biedt konkrete en praktyske mooglikheden en is dêrmei in weardefolle partner foar tsjerken.

5. Sluiting                                                                .

Ook de jongeren zijn van harte welkom.

Namens de kerkenraad,
Mevr. N. Prins-Hoogsteen, voorzitter
dhr. A. van Dijk, scriba                       
 

terug